Alle blog artikelen

Ontbinding op e-grond: werknemer komt re-integratieverplichtingen niet na

In een recente procedure valt een werknemer uit van werk en is niet meer in staat arbeid te verricht...

Ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte door gemeente

In een recente procedure staat een huurder bedrijfsruimte tegenover de gemeente Almelo in verband me...

Concurrentiebeding ook mogelijk voor leveranciers van de werkgever?

Werkgever die in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding overeenkomen met een werknemer, dien...

Ook auditieve overeenstemming kan inbreuk handelsnaam opleveren

Handelsnamen zijn beschermd op grond van de Handelsnaamwet. Dat betekent dat een onderneming die een...

Voorwaarden voor vordering tot tussenkomst in een procedure

Als een partij een geschil aanhangig maakt bij de rechter, kan een derde er belang bij hebben om zic...

Overeenkomst niet ondertekend: overeenkomst rechtsgeldig?

Een mondelinge overeenkomst heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een schriftelijke overeenkomst. Uite...

Opheffing recht van retentie door onderaannemer

Wanneer een schuldenaar een openstaande factuur niet voldoet, kan de schuldeiser onder omstandighede...

Verzoek om pleidooi afgewezen wegens strijd met goede procesorde

In procedures geldt het beginsel van hoor en wederhoor. Dat betekent dat partijen de gelegenheid moe...

Dwaling bij aankoop domeinnamen via Marktplaats?

In een recente procedure spreekt een koper van een aantal domeinnamen de verkoper aan. De koper meen...

Zaakwaarneming bij opslag goederen

In het Nederlands vermogensrecht is zaakwaarneming een onbekend concept. Het komt daarentegen relati...

Geografische beperking concurrentiebeding: feitelijke locatie bepalend?

In een recente procedure bij het hof Arnhem-Leeuwarden vordert een werkgever nakoming van een overee...

Termijn griffierechten bij verzetprocedure en verstek

Als een gedaagde partij niet op de zitting verschijnt kan de rechter onder bepaalde voorwaarden aan ...

Besluit van bestuur tot opzegging lidmaatschap vereniging terecht?

Onlangs diende de rechter zich uit te laten over het voorgenomen initiatief van een bestuur om een l...

Betaling van schadevergoeding eisen bij auteursrechtinbreuk foto

In de praktijk is het voor (professionele) fotografen veelal een opgave om bestaande auteursrechten ...

Verlengen van de ontruimingsaanzegging

Bij opzegging van een huurovereenkomst bedrijfsruimte door de verhuurder, kan de huurder een verleng...

Dringend eigen gebruik bij huur bedrijfsruimte

Huurders van een middenstandsbedrijfsruimte (waaronder winkels, horeca en ambachtsbedrijven vallen) ...

Vaststellingsovereenkomst: finale kwijting is niet altijd finaal

In vaststellingsovereenkomsten (hierna te noemen VSO) wordt doorgaans standaard afgesproken dat part...

Wanneer is op een buitenlands huwelijk Nederlands recht van toepassing?

Met enige regelmaat komt het voor dat partners ervoor kiezen in het buitenland in een huwelijk aan t...

Financieringsvoorbehoud bij koop woning

Bij de aankoop van een woning komen koper en verkoper doorgaans een financieringsvoorbehoud overeen,...

Executiegeschil: ook voor verstekvonnis kan om schorsing worden verzocht

Als een rechter uitspraak heeft gedaan die uitvoerbaar bij voorraad is, betekent dit dat de winnende...

Zorgplicht werkgever: komt schade werknemer voor risico werkgever?

De werkgever heeft een zorgplicht jegens zijn werknemers. In de wet en rechtspraak is exact geconcre...

Werkgever staakt bedrijfsactiviteiten en is verdwenen: ontbinding arbeidsovereenkomst?

Het overkomt je als werknemer niet dagelijks: je werkgever verdwijnt met de noorderzon en stopt met ...

Ontbinding huurovereenkomst woning wegens huurachterstand

Als een huurder van een woning de huur niet op tijd voldoet, kan dat onder omstandigheden een grond ...

Domeinnaamhouder aansprakelijk voor negatieve berichten van gebruiker

Met enige regelmaat komt het voor dat website-eigenaars onrechtmatige content faciliteren. Een van d...

Vordering werknemer tot opheffing non-actiefstelling afgewezen

Een werkgever schrijft een werknemer aan en stelt hem op non-actief wegens zwaarwegende redenen. Die...

Haviltex-maatstaf ook van toepassing op echtscheidingsconvenant?

Als echtgenoten uit elkaar gaan maken dienen er afspraken te worden gemaakt over de (vermogensrechte...

Devolutieve werking hoger beroep: verweer inzake exoneratie toegewezen

In een hoger beroepsprocedure geldt: nieuwe ronde, nieuwe kansen, met dien verstande dat het hof de ...

Opdrachtnemer niet in verzuim, ondanks wanprestatie

Een veelvoorkomende overeenkomst in het overeenkomstenrecht is de overeenkomst van opdracht. Daarbij...

Schade bij renovatiewerkzaamheden: aannemer aansprakelijk jegens derden?

Een aannemer voert een renovatie uit bij een groot winkelcentrum. Hij brengt buizen aan in een leegs...

Arbiter persoonlijk aansprakelijk wegens niet-ondertekening arbitraal vonnis?

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Arbitragewet in werking getreden. Vóór de inwerkingtreding van deze...