Adoptie pleegkind I Pleegkind adopteren

Wanneer pleegouders aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zij een in hun pleeggezin opgenomen pleegkind adopteren. Dit is, naast een erkenning, een van de wettelijke mogelijkheden om juridisch ouder van het kind te worden.

Voorwaarden voor adoptie

De voorwaarden die de Nederlandse wet aan deze vorm van adoptie stelt, zijn gelijk aan een ‘gewone’ adoptie. Als de pleegouders gezamenlijk het pleegkind adopteren, dienen zij tenminste drie jaar te hebben samengewoond. Bij zowel eenouderadopties als bij adopties door twee pleegouders moeten zij het pleegkind tenminste één jaar hebben verzorgd en opgevoed. Daarnaast is uiteraard van belang dat de adoptie in het belang van het pleegkind is. Dat is onder meer het geval als het pleegkind niets meer van zijn of haar oorspronkelijke ouders te verwachten heeft in de hoedanigheid van ouder. Soms gaat het om een adoptie door één ouder (bijv. als de moeder of vader een nieuwe relatie krijgt). Dat heet dan een stiefouderadoptie. 

Een andere voorwaarde voor adoptie is, dat de oorspronkelijk ouders geen bezwaar hebben tegen het adoptieverzoek van het pleegkind. Is er toch bezwaar, dan kan de rechtbank dit in veel gevallen passeren.

Adoptie van volwassen pleegkind

De laatste voorwaarde voor adoptie is dat het pleegkind op de eerste dag van het verzoek minderjarig is. Als het pleegkind inmiddels meerderjarig is, is een adoptie in beginsel niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’; het gaat in dat geval om een aparte procedure tot adoptie van een volwassene. Advocatenkantoor Appelman is als enige kantoor in Nederland gespecialiseerd in volwassenenadopties.

Overigens is de reden voor de gestelde leeftijdsgrens, dat de wetgever adoptie primair beschouwt als kinderbeschermingsmaatregel. Daardoor is de grens bepaald op maximaal 18 jaar. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt echter in art. 8 het recht op privé- en familieleven; omdat het EVRM boven nationaal recht gaat, kan onder omstandigheden deze voorwaarde een inbreuk maken op het gezin van pleegkind en pleegouders.

Zie voor een recente zaak waarbij de rechtbank een verzoek tot adoptie van een volwassen pleegzoon toewees, onze blog (klik hier).

Naamwijziging

Bij het verzoek tot adoptie kan de achternaam van het pleegkind worden gewijzigd. Het kind kan dan de achternaam van één van beide ouders aannemen. Ook de voornamen kunnen tijdens een adoptieprocedure worden gewijzigd. Het pleegkind kan, als het ouder is dan 16 jaar, ook besluiten om zijn huidige achternaam te behouden.

Buitenlands pleegkind

Pleegkinderen in Nederland met een buitenlandse nationaliteit kunnen ook in aanmerking komen voor adoptie. Buitenlandse pleegkinderen staan vaak onder het gezag van een voogdijinstelling.  In dat geval oefent de voogdijinstelling het gezag (voogdij) uit en wordt het kind ondertussen in een pleeggezin geplaatst. Als de ouders voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen zij aansluitend het pleegkind adopteren. Zij dienen het verzoek daartoe wel in te dienen vóórdat het kind 18 wordt. Als de ouders het verzoek indienen vóór het kind 18 wordt, maar de rechtbank het verzoek uitspreekt nádat het kind de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, verkrijgt het kind niet van rechtswege de Nederlandse nationaliteit. Wanneer de rechtbank het verzoek uitspreekt vóórdat het kind 18 wordt, verkrijgt het wel van rechtswege de Nederlandse nationaliteit.

Kosten adoptie

De kosten voor de adoptie van een pleegkind hangen af van een aantal omstandigheden. Voor het verzoekschrift bij de rechtbank dienen de pleegouders griffierecht te voldoen. Daarnaast spelen de advocaatkosten een rol. Als het inkomen van de pleegouders beneden een bepaalde grens valt, dan kunnen zij mogelijk aanspraak maken op pro-deo, wat ertoe leidt dat zij i.p.v. de advocaatkosten alleen een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Omdat de pleegouders vaak recht hebben op pleegzorgvergoeding, is het van belang om te realiseren dat deze vergoeding vervalt zodra de rechtbank de adoptie uitspreekt. Anderzijds zegt de wet dat de pleegouders het verzoek tot adoptie moeten indienen vóór de 18e verjaardag. De tekst luidt: het kind moet op de dag van het eerste verzoek minderjarig zijn. Voor pleegouders is het om die reden een mogelijkheid om via de advocaat een zogenoemd ‘formeel’ verzoek in te dienen, zodat de ouders die termijn veilig stellen. Daarna kunnen zij besluiten het verzoek in te trekken zodat het recht op pleegzorgvergoeding blijft bestaan. Als het kind meerderjarig wordt, kunnen de ouders dan alsnog ervoor kiezen om het kind te adopteren.

Meer informatie over een adoptieprocedure?

Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring op alle (sub)gebieden in het adoptierecht, met in het bijzonder adopties van pleegkinderen. Neem contact op met onze adoptie advocaat om u geheel vrijblijvend te laten informeren over een procedure tot stiefouderadoptie. Dat kan via 072 512 3229 of via [email protected].