Adoptie pleegkind I Pleegkind adopteren

Wanneer pleegouders aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zij een in hun pleeggezin opgenomen pleegkind adopteren en is, naast erkenning, een van de wettelijke mogelijkheden om juridisch ouder van het kind te worden.

Voorwaarden voor adoptie

De voorwaarden die de Nederlandse wet aan deze vorm van adoptie stelt, zijn gelijk aan een ‘gewone’ adoptie. De belangrijkste voorwaarden zijn dat geen van de oorspronkelijke ouders nog het ouderlijk gezag uitoefent. In dit geval is een adoptietraject in veel gevallen ook niet wenselijk omdat de oorspronkelijke ouders in staat moeten worden geacht zelf (t.z.t.) in de zorg en opvoeding over het pleegkind te voorzien.

Als de pleegouders gezamenlijk het pleegkind adopteren, dienen zij tenminste drie jaar te hebben samengewoond. Bij zowel eenouderadopties als bij adopties door twee pleegouders moeten zij het pleegkind tenminste één jaar hebben verzorgd en opgevoed. Daarnaast is uiteraard van belang dat de adoptie in het belang van het pleegkind is. Ddaarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als het pleegkind niets meer van zijn of haar oorspronkelijke ouders te verwachten heeft in de hoedanigheid van ouder. Soms gaat het om een adoptie door één ouder. Dat heet dan een stiefouderadoptie. 

Een andere voorwaarde is dat de oorspronkelijk ouders geen bezwaar hebben tegen het adoptieverzoek van het pleegkind. De Nederlandse wet geeft echter een rechter de mogelijkheid om een eventueel recht van tegenspraak te passeren. Óf en wanneer dit mogelijk is, hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Bij bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing zijn er goede redenen aanwezig om een eventuele tegenspraak van de oorspronkelijke ouders te passeren. Omdat het pleegkind vaak al het nodige heeft meegemaakt is het raadzaam om hier een weloverwogen beslissing in te maken. Onze advocaat adoptierecht kan u hierin adviseren.

Adoptie van volwassen pleegkind

De laatste voorwaarde voor adoptie is dat het pleegkind op de eerste dag van het verzoek minderjarig is. Als het pleegkind inmiddels meerderjarig is, is een adoptie in beginsel niet meer mogelijk tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het gaat in dat geval om een aparte procedure tot adoptie van een volwassene. 

Overigens is de reden voor deze leeftijdsgrens, dat de wetgever adoptie primair beschouwt als kinderbeschermingsmaatregel en daardoor de grens heeft bepaald op maximaal 18 jaar. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt echter in art. 8 het recht op privé- en familieleven. Omdat het EVRM boven nationaal recht gaat, kan onder omstandigheden deze voorwaarde een inbreuk maken op het gezin van pleegkind en pleegouders.

Naamwijziging

Bij het verzoek tot adoptie kan de achternaam van het pleegkind worden gewijzigd. Het kind kan dan de achternaam van één van beide ouders aannemen. Ook de voornamen kunnen tijdens een adoptieprocedure worden gewijzigd.

Buitenlands pleegkind

Pleegkinderen in Nederland met een buitenlandse nationaliteit kunnen ook in aanmerking komen voor adoptie. Buitenlandse pleegkinderen staan vaak onder het gezag van het Nidos. In dat geval oefent het Nidos het gezag uit en wordt het kind ondertussen in een pleeggezin geplaatst. Als de ouders voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen zij aansluitend het pleegkind adopteren. Zij dienen het verzoek daartoe wel in te dienen vóórdat het kind 18 wordt. Als de ouders het verzoek indienen vóór het kind 18 wordt, maar de rechtbank het verzoek uitspreekt nádat het kind de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, verkrijgt het kind niet van rechtswege de Nederlandse nationaliteit. Wanneer de rechtbank het verzoek uitspreekt vóórdat het kind 18 wordt, verkrijgt het wel van rechtswege de Nederlandse nationaliteit.

Meer informatie over een adoptieprocedure?

Advocatenkantoor Appelman heeft jarenlange ervaring op alle (sub)gebieden in het adoptierecht. Neem contact op met onze adoptie advocaat om u geheel vrijblijvend te laten informeren over een procedure tot stiefouderadoptie. Dat kan via 072 512 3229 of via info@appelman.nl.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds september 2017 verbonden aan Advocatenkantoor Appelman als juridisch medewerker.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn privaatrecht, intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij binnen het kantoor bezig met adoptierecht en overige boek 1 zaken, waaronder afstammingsrecht.  Het boeiende aan recht is dat het continue in beweging is. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.