Adoptie van een volwassene

Als onderdeel van het adoptierecht is Advocatenkantoor Appelman gespecialiseerd in volwassenenadopties. De voorwaarden daarvoor zijn strenger dan bij een reguliere adoptie, maar in Nederland wijst de rechtbank met regelmaat een verzoek tot adoptie van een volwassene toe. In dat geval dient er sprake te zijn van ‘bijzondere omstandigheden’. Hier leest u wanneer adoptie van een volwassene mogelijk is.

U kunt de vragenlijst adoptie meerderjarige invullen en u ontvangt binnen 24 uur een vrijblijvend advies met betrekking tot de mogelijkheden. Hieronder leest u in zijn algemeenheid hoe de procedure verloopt en wat het wettelijk beoordelingskader is.

Procedure

Een verzoek tot adoptie moet via een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Voor het verzoek zijn enkele documenten en gegevens vereist, waarna het verzoek – na goedkeuring – wordt ingediend bij de rechtbank. Belanghebbenden – de biologische ouder(s) – ontvangen in beginsel een afschrift van dit verzoek. Afhankelijk van de rechtbank zal het verzoek doorgaans binnen 6 maanden bij de rechtbank mondeling worden behandeld. Behoudens uitzonderingsgevallen volgt dan aansluitend binnen 4 weken de uitspraak.

Hierna leest u meer over het relevante wettelijke kader.

Mogelijkheden meerderjarigenadoptie

De Nederlandse wet zegt dat het adoptiefkind minderjarig moet zijn. In dit geval wordt daarom een beroep gedaan op art. 8 EVRM (‘family life’). Europese wetgeving gaat boven nationale wetgeving, waardoor onder omstandigheden de rechtbank het minderjarigheidsvereiste terzijde kan leggen. In veel gevallen hebben de aspirant-adoptiefouders al lange tijd voor de thans meerderjarige kind(eren) gezorgd. Er is dan lange tijd sprake van gezinsleven en partijen willen dan om begrijpelijke redenen die band juridisch bevestigen.

De wettekst luidt overigens: het kind moet op de dag van het eerste verzoek minderjarig zijn. Is in het verleden een verzoek ingediend (maar is dit om wat voor reden dan ook afgewezen), dan is de wettelijke termijn veilig gesteld. Het gaat dan om een reguliere adoptie en er hoeft dan geen sprake te zijn van bijzondere omstandigheden.

Beoordelingskaders

In zijn algemeen zijn er een aantal factoren die een rol kunnen spelen bij de vraag of de rechtbank het verzoek tot adoptie van een volwassene kan toewijzen:

1) In welke mate de te adopteren persoon gezinsleven geniet, of heeft genoten met diens stief/pleegouders in de zin van art. 8 EVRM (aldus: familieleven);

2) Overige omstandigheden van het geval, waaruit blijkt dat er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. Wanneer hiervan sprake is, verschilt per situatie. Doorgaans is het belangrijkste aspect, dat goed wordt onderbouwd waarom een eerder adoptieverzoek niet mogelijk was (of bijvoorbeeld niet in de rede lag, wat de oorzaak daarvan dan ook was).

Omdat bovenstaande vrij casuïstisch is, kunt u het beste uw aanvraag incl. beschrijving van de gezinssituatie voorleggen voor een vrijblijvende beoordeling.

Stiefouderadoptie en adoptie van een alleenstaande

Bij een stiefouderadoptie van een meerderjarige gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor beschreven. Bij pleegzorg komt het voor, dat het meerderjarige pleegkind al op jonge leeftijd in een pleeggezin is komen te wonen. In het geval van een stiefoudergezin de oorspronkelijke ouder van het kind een nieuwe partner en het komt vaak voor dat met die ouder een betere band ontstaat dat met de biologische ouder. Na verloop van tijd kan bij partijen de begrijpelijke wend ontstaan wens ontstaan om het kind te adopteren.

Het is ook mogelijk om een (volwassen) pleegkind te adopteren.

Voorbeelduitspraken adoptieverzoek meerderjarige

Op onze site treft u een aantal voorbeelduitspraken uit de jurisprudentie. Zo krijgt u een indicatie van de factoren waarop de rechter let bij een meerderjarigenadoptie. Deze lijst is niet uitputtend: het is mogelijk dat in uw situatie zich zonder meer leent voor adoptie, ook als deze geen gelijkenissen toont met deze voorbeelden. Voorbeelden van door ons kantoor behandelde procedures waarin de rechtbank een verzoek tot meerderjarigenadoptie toewees, treft u op onze blogpagina; 30 oktober 2019 en 9 mei 2019. Dit betreft overigens slechts twee voorbeelden.

Belang van adoptie om juridische betrekkingen tot stand te brengen

In het Nederlands recht is adoptie de enkele mogelijkheid om in familierechtelijke betrekking te komen tot een niet-biologisch (meerderjarig) kind. In zeldzame gevallen is erkenning van het kind door de niet-biologische vader of vrouwelijke partner van de moeder mogelijk. Dat kan ook gedurende de meerderjarige leeftijd. Of erkenning heeft plaatsgevonden, kan het kind eenvoudig controleren via mijnoverheid.nl; daar staan de oudergegevens vermeld.

Soms is het belang van een adoptie gelegen in enkel het wijzigen van de geslachtsnaam. Dat kan via een adoptieprocedure, of via een verzoek gericht aan Justis. Verschil is aldus dat bij een adoptie zowel een familierechtelijke betrekking tot stand komt én de geslachtsnaam wordt gewijzigd. Het is bij een adoptie overigens ook mogelijk dat het kind de huidige geslachtsnaam behoudt. Als het alleen te doen is om de achternaam te wijzigen, dan is dat op zichzelf in principe niet voldoende om een volwassenadoptie te honoreren.

Erkenning buitenlandse adoptie-uitspraak

Als het (meerderjarige) kind in het buitenland al is geadopteerd, dan kan die uitspraak in veel gevallen in Nederland worden erkend. Daarvoor is bijstand van een advocaat vereist. De hier beschreven voorwaarden gelden dan niet, maar de rechtbank kijkt dan enkel of de adoptieprocedure in het buitenland zorgvuldig tot stand is gekomen.

Advocaat adoptierecht

Voor een vrijblijvende beoordeling m.b.t. een voorgenomen verzoek tot meerderjarigenadoptie kunt u de vragenlijst adoptie meerderjarige invullen. Daarnaast kunt u uw aanvraag per e-mail voorleggen via [email protected], waarna aansluitend eventueel de mogelijkheid bestaat voor een nader kennismakingsgesprek om de (vervolg)procedure te bespreken.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring