Adoptie van een volwassene

Als onderdeel van het adoptierecht is Advocatenkantoor Appelman gespecialiseerd in volwassenenadopties. De voorwaarden daarvoor zijn strenger, maar in Nederland worden met regelmaat uitspraken gewezen waarbij een verzoek tot adoptie van een volwassene wordt gehonoreerd. In dat geval dient er sprake te zijn van ‘bijzondere omstandigheden’. Hier leest u wanneer adoptie van een volwassene mogelijk is.

Recht op adoptie

De wettelijke grondslag voor een verzoek tot adoptie van een volwassene is art. 8 EVRM (‘family life’). Europese wetgeving gaat boven nationale wetgeving, waardoor onder omstandigheden een nationale wet door de rechter terzijde kan worden geschoven. Dat geldt ook bij de wettelijke voorwaarde: dat het te adopteren kind bij adoptie minderjarig moet zijn. In veel gevallen hebben de aspirant-adoptiefouders al lange tijd voor de thans meerderjarige zoon of dochter gezorgd. Het kind heeft dan lange tijd onderdeel uitgemaakt van het gezin of doet zulks thans nog steeds. Partijen willen dan om begrijpelijke redenen die band juridisch bevestigen. De ouders en het kind hebben vaak verschillende redenen voor het starten van de adoptie, maar een ding hebben alle verzoeken gemeen: er is sprake van een hechte band tussen het meerderjarige adoptiefkind en de (adoptief)ouders.

Beoordelingskaders

Er zijn een aantal factoren die een rol kunnen spelen bij de vraag of het verzoek tot adoptie van een volwassene wordt toegewezen:

1) De te adopteren persoon geniet gezinsleven, of heeft gedurende enige tijd gezinsleven genoten met diens stief/pleegouders in de zin van art. 8 EVRM;

2) Overige omstandigheden van het geval, waaruit blijkt dat er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. Wanneer hiervan sprake is, verschilt per situatie en wordt in onderling verband met alle omstandigheden van het geval beoordeeld.

Stiefouderadoptie en adoptie van een alleenstaande

Bij een stiefouderadoptie van een meerderjarige gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor beschreven. Vaak komt het voor dat de meerderjarige (gedurende de minderjarige leeftijd) vaak onder pleegzorg is geplaatst bij de adoptiefouders. Bij een stiefouderadoptie daarentegen krijgt de oorspronkelijke ouder van het kind een nieuwe partner. Na verloop van tijd kan bij de stiefouder (al dan niet over en weer) de wens ontstaan om het kind te adopteren.

Het is ook mogelijk om een (volwassen) pleegkind te adopteren.

Voorbeelduitspraken adoptieverzoek meerderjarige

Op onze site treft u een aantal voorbeelduitspraken uit de jurisprudentie. Zo krijgt u een indicatie van de factoren waarop de rechter let bij een meerderjarigenadoptie. Deze lijst is niet uitputtend: het is mogelijk dat in uw situatie zich zonder meer leent voor adoptie, ook als deze geen gelijkenissen toont met deze voorbeelden. Dat komt mede omdat niet alle uitspraken online worden gepubliceerd. Daarnaast is jurisprudentie op het gebied van meerderjarigenadoptie sterk in ontwikkeling. Zie ook een tweetal door ons kantoor behandelde procedures waarin de rechtbank een verzoek tot meerderjarigenadoptie toewees. Een uitspraak dateert van 30 oktober 2019 (klik hier) en een ander dateert van 9 mei 2019 (klik hier).

Belang van adoptie om juridische betrekkingen tot stand te brengen

In het Nederlands recht is adoptie de enkele mogelijkheid om in familierechtelijke betrekking te komen tot een niet-biologisch (meerderjarig) kind. In zeldzame gevallen is erkenning van het kind door de niet-biologische vader of vrouwelijke partner van de moeder mogelijk. Dat kan ook gedurende de meerderjarige leeftijd. Soms is het belang bij adoptie gelegen in wijziging van de geslachtsnaam. Dat kan via een adoptieprocedure, of via een verzoek gericht aan Justis.

Erkenning buitenlandse adoptie-uitspraak

Als het (meerderjarige) kind in het buitenland al is geadopteerd, dan kan die uitspraak in veel gevallen in Nederland worden erkend. Daarvoor is bijstand van een advocaat vereist. De hier beschreven voorwaarden gelden dan niet, maar de rechtbank kijkt dan enkel of de adoptieprocedure in het buitenland zorgvuldig tot stand is gekomen.

Advocaat adoptierecht

Voor vragen met betrekking tot een (meerderjarigen)adoptie kunt u contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek. Ook kunt u contact opnemen via 072 512 3229 of via [email protected] om uw vraag en de achterliggende situatie voor te leggen.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur