Bij de aankoop van een woning komen koper en verkoper doorgaans een financieringsvoorbehoud overeen, wat inhoudt dat de koopovereenkomst zal worden ontbonden als de koper geen voldoende financiële middelen aanwenden om de woning te kunnen betalen. Of een dergelijk financieringsvoorbehoud altijd geldig is, legt onze advocaat verbintenissenrecht uit aan de hand van een recente uitspraak.

Koopovereenkomst en financieringsvoorbehoud

De feiten: de koper sloot op met de verkoper op 30 oktober 2017 een koopovereenkomst voor diens woning ten bedrage van €165.000,-.  In de overeenkomst was een financieringsvoorbehoud opgenomen, welke luidde:

“Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk op 15 december 2017 koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van 166.500,00 euro geen bindend aanbod tot een hypothecaire geldlening van een erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen (…)

15.3.

Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toezegging(en) en/of andere zaken te verkrijgen. (…) Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemiddelen te geschieden. Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als gevolg van het (tijdig) ontbreken van een financiering als bedoeld in artikel 15.1 wordt, tenzij partijen anders overeenkomen, onder ‘goed gedocumenteerd’ verstaan dat twee afwijzingen van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan verkoper of diens makelaar dient te worden overgelegd. In aanvulling hierop komen partijen overeen dat koper de/het volgende stuk(ken) dient over te leggen om te voldoen aan het vereiste van ‘goed gedocumenteerd’: Beargumenteerde afwijzing van 2 verschillende geldverstrekkende bankinstellingen.”

Ontbinding van de koopovereenkomst

Bij brief van 21 december 2017 liet de koper aan de verkoper weten dat hij de financiering niet rondkreeg op grond van het feit dat de Nationale Nederlanden en Hypotrust zijn inkomen niet bestendig/stabiel genoeg vonden om een hypotheek te kunnen verstrekken. Hij deed dan ook een beroep op de ontbindende voorwaarde conform artikel 15 van de koopovereenkomst. Beide banken gaven een korte toelichting op de afwijzing en de koper legde deze aan de verkoper over.

Koper voldoende ondernomen?

De verkoper nam hier geen genoegen mee en betrok de koper in rechte. Daarbij deed de verkoper met name een beroep op het feit dat de koper niet had voldaan aan de voorwaarde uit de koopovereenkomst, te weten dat hij een ‘goed gedocumenteerde’ afwijzing zou overleggen. De rechter oordeelde in dit verband dat de afwijzing van de banken weliswaar summier was, maar niet zodanig summier dat geen goede voorstelling viel te maken van de redenen die tot de afwijzing hadden geleid. De rechter stelde dan ook vast dat de koper had voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst en hij aldus op goede gronden de ontbinding van de koopovereenkomst had ingeroepen.

Advocaat bij financieringsvoorbehoud

In de praktijk zijn er verschillende varianten op een financieringsvoorbehoud. Onverlet het bestaan van een financieringsvoorbehoud heeft de verkoper de mogelijkheid om van de koper te verlangen dat hij zich voldoende inspant om de financiering rond te krijgen. Dit kan onder meer een rol spelen wanneer de koper, al dan niet na het tekenen van het koopcontract, erachter komt dat hij een BKR-registratie heeft en geen geldlening kan krijgen. Als u een vraag heeft in verband met een financieringsvoorbehoud, adviseert onze advocaat verbintenissenrecht u verder. Hij staat zowel kopers als verkopers bij en kan assisteren bij het opstellen of beoordelen van een financieringsvoorbehoud.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 30 oktober 2018 Leestijd: 3 minutes