Dwaling bij aankoop domeinnamen via Marktplaats?

In een recente procedure spreekt een koper van een aantal domeinnamen de verkoper aan. De koper meent dat de verkoper onjuiste toezeggingen heeft gedaan en dat de beloofde omzetgarantie achteraf bezien niet realistisch is gebleken. De verkoper daarentegen claimt dat hij zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst is nagekomen en dat zodoende nergens toe gehouden is. Welke aspecten zijn hierbij van belang en kan de koper aanspraken te gelde maken? Onze advocaat verbintenissenrecht legt uit.

Domeinnamen

De koper is bij de verkoper uitgekomen via een advertentie op Marktplaats. Het betreft de verkoop van een zevental domeinnamen, waaronder onder meer een site waarbij stukadoors zijn aangesloten die tegen betaling advertenties plaatsen op die site. De verkoper stelt dat de koper aanspraak kan maken op €11.000,- aan openstaande facturen en dat maandelijks ‘makkelijk een omzet van €4000,- gerealiseerd kan worden’. Uiteindelijk sluiten de koper en verkoper een koopovereenkomst en stellen de verschuldigde koopprijs voor de domeinnamen vast op €7500,-. In de koopovereenkomst is daarbij bepaald:

“Artikel 4

(…)

  1. Deze verkoop en overdracht omvat in elk geval de handelsnamen van de onderneming, zoals aanwezig op de datum van overdracht, het betreft de volgende handelsnaam;

StukadoorVinden.nl en bijbehorende domeinnamen. (…)”

Aankoop: geen volledige toegang?

Nadien blijkt dat de koper in zijn geheel niet tevreden is over de aankoop van de domeinnamen. Zo stelt hij geen volledige toegang te hebben tot de overgedragen websites en dat van een te realiseren openstaande facturering ter waarde van €11000,- niet is gebleken. In de procedure bij het hof legt de koper hiertoe een advertentie over met de tekst: “(…) Je koopt in deze de techniek, site en urls, incl klantenbestand, omzet nog te factureren van circa 11.000,- en je zult er zelf een succes van moeten maken.”

Buitengerechtelijke vernietiging op grond van dwaling

De koper meent dat hij op grond hiervan het recht toekomt de koopovereenkomst buitengerechtelijk te vernietigen op grond van dwaling. Als verweer stelt de verkoper echter dat de overgelegde advertentietekst in zijn geheel niet van hem afkomstig is, maar dat hij een andere advertentietekst op Marktplaats had geplaatst waarin de passage was opgenomen: ‘inkomsten haalbaar tot makkelijk €4000,-‘. Volgens de verkoper betreft dit echter een inschatting die met de juiste potentie te realiseren valt, maar dat dit geen enkele zekerheid biedt.

Onderzoeksplicht koper ten aanzien van mededelingen verkoper

Ondanks dat de inhoud van de door de koper overgelegde advertentietekst door de verkoper wordt betwist oordeelt de rechter in eerste aanleg dat de koper niet zonder meer had mogen afgaan op de toezegging dat er nog €11.000,- aan openstaande facturen stonden. Het had op de weg van de koper gelegen, aldus de rechter, om hierover nadere vragen te stellen of onderzoek te doen bij de verkoper, mede omdat uit noch uit de advertentie, noch uit de koopovereenkomst de omstandigheden blijken waaruit deze omzet kan worden gerealiseerd. Ook wordt in de advertentie uitdrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat de koper eigen inspanningen (nog) dient te verrichten. De koper had aldus niet zonder meer mogen afgaan op mededelingen van de verkoper, maar had eigen onderzoek dienen te verrichten.

Geen volledige nakoming koopovereenkomst?

Tot slot dient de koper een vordering in tot ontbinding van de koopovereenkomst op grond van non-conformiteit. Hiertoe stelt hij dat de verkoper heeft nagelaten hem toegang te verstrekken tot de broncodes van de websites en daardoor het auteursrecht op de broncodes niet heeft overgedragen. Dit terwijl hij op grond van de koopovereenkomst hiertoe wel gehouden was. Zulks was echter niet specifiek in de overeenkomst opgenomen, zodat de koper ook op dit punt aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst heeft voldaan. De koper wordt door het hof in het ongelijk gesteld en zijn vorderingen worden afgewezen.

Advocaat bij koopovereenkomst

Bij een koopovereenkomst is het van belang acht te slaan op de gemaakte afspraken. Bevat de overeenkomst een zogenoemde ‘leemte’, of blijken afspraken onvoldoende duidelijk, dan wordt acht geslagen op de achterliggende bedoelingen van partijen. Tot slot kan een partij onder voorwaarden een overeenkomst buitengerechtelijk vernietigen.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur