Alle blog artikelen

Werknemer op staande voet ontslagen wegens overtreding concurrentiebeding

In arbeidsovereenkomsten wordt vrijwel standaard een non-concurrentiebeding opgenomen. Dit belet de ...

Ontslag op staande voet voor werknemer wegens schending rookverbod tankstation?

Roken kan een gevaarlijke gewoonte zijn, zeker onder bepaalde omstandigheden. Een medewerker van een...

Geen proeftijd overeengekomen? Dan is een ontslag gedurende deze periode niet geldig

De proeftijd is een belangrijke startfase in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. De wer...

Uitleg van de depotovereenkomst: dit wordt er verwacht van de zorgvuldig handelende notaris!

Partijen kunnen bij de notaris een depotovereenkomst sluiten. In dat geval wordt een deel van de koo...

Procedure intrekken: hoe zit het met de proceskosten?

Als partijen de gang naar de rechter maken, kan het voorkomen dat een van de partijen op het laatste...

Aanbod tot schadeloosstelling voor onteigening huis afgewezen

In de wet is een specifieke bevoegdheid geregeld die de overheid in staat stelt de eigendom van een ...

Verkrijgende verjaring door gebruik gemeentegrond?

Het komt regelmatig voor: stukken percelen die in gebruik worden genomen terwijl in het kadaster dui...

Tweeconclusieregel in hoger beroep

In hoger beroep geldt de zogenoemde tweeconclusieregel: dat betekent dat partijen gehouden zijn alle...

Bijstelling van de bijdrage levensonderhoud wegens gewijzigde omstandigheden

Scheiden doet lijden, zeker ook in financieel opzicht. Onlangs werd bij de Rechtbank Rotterdam een v...

Verzoek om voorlopig getuigenverhoor: misbruik van recht?

Een (voorlopig) getuigenverhoor kan een belangrijk bewijsmiddel zijn in een gerechtelijke procedure....

Wrakingsverzoek tegen wrakingskamer wordt afgewezen

Onpartijdigheid van de rechter is een van de belangrijkste grondbeginselen in de rechtspraak. Meesta...

Vordering tot straat- en contactverbod wegens burenruzie

In een recente procedure bij de Rechtbank Limburg stonden twee bewoners van een appartementencomplex...

Re-integratieplicht: waartoe ben je als werknemer verplicht?

In een recente procedure bij het Gerechtshof Arhem-Leeuwarden stelt een werkgever een vordering tot ...

Huurachterstand: vordering tot ontruiming bedrijfsruimte in kort geding?

In huurgeschillen inzake bedrijfsruimte komt het vaak voor dat de verhuurder een kort gedingprocedur...

Stiefouderadoptie

In een recente procedure bij de rechtbank Noord-Holland diende een stiefvader een verzoek in tot par...

Situatieve arbeidsongeschiktheid, wat houdt dat in?

Het Hof Amsterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan over een situatie die vaak voorkomt nl. dat de ...

Huurder schendt contractuele afspraak, vordering tot ontruiming mogelijk?

In een recent geschil bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag stonden een huurder en v...

Geboorteakte uit Zuid-Afrika aanvragen: wat is het alternatief?

Adoptiefouders die in het buitenland een adoptieprocedure afronden, verkrijgen van de autoriteiten v...

Welke rechten heeft een werknemer bij een negatief getuigschrift van de werkgever?

Na afloop van het dienstverband hebben werknemers -indien daarom wordt verzocht- recht op een getuig...

De tenuitvoerlegging (executie) van een vonnis of arrest schorsen: wat is belangrijk?

Als een uitspraak van de rechtbank of het gerechtshof is verkregen, kan het vonnis of arrest worden ...

Een hondenfokker op marktplaats een ‘broodfokker’ noemen kan smaad en laster zijn

In een recente kort gedingprocedure stelt eiser een vordering in tot contactverbod en een publicatie...

Zekerheidstelling bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad

Het is een veel verzochte voorziening: een uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Het houdt in dat een ...

Wijziging in de organisatiestructruur: automatisch gebonden aan de cao?

In een recente procedure bij de rechtbank Limburg werd een vordering ingesteld met betrekking tot pr...

Beschrijvende handelsnaam, toch bescherming

Recent was er een interessante procedure waarin de kwestie centraal stond welke partij gerechtigd wa...

Vordering tot exhibitie in kort geding: hoe werkt dat?

In een recente procedure bij de Rechtbank Gelderland wenste een partij te onderzoeken of ze haar wed...

Ontbinding van een huurovereenkomst bedrijfsruimte in kort geding. Kan dat?

Eiser in de procedure stelt een vordering in tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de k...

Rectificatie bij dagvaarding verkeerde rechtspersoon, wanneer kan dat?

Om een rechtspersoon in een procedure te betrekken zijn de KvK-gegevens vaak van groot belang. Bij m...

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens vervroegd pensioen

In een recente zaak bij de rechtbank Almelo boog de rechter zich over de vraag of een werkneemster a...

Vergoeding van reiskosten: wanneer is dat een looncomponent?

In een recente uitspraak van het Hof Den Haag stond de vraag centraal een overeengekomen maandelijks...

Geen schending van de zorgplicht bij aangaan kredietovereenkomst

Recent zette de rechtbank Midden-Nederland in een uitspraak uiteen wat zoal onder de zorgplicht valt...