Omgangsregeling

Een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Dat geldt voor zowel een ouder met gezag, als een ouder dat geen gezag heeft.

Bepaling omgangsregeling door de rechter

In eerste instantie is het belangrijk dat u als ouders zelf afspraken maakt over omgang met uw kind(eren). Lukt het u niet om er samen uit te komen (al dan niet via mediation), dan kan de rechter op verzoek een omgangsregeling vaststellen. Dat hoeft echter niet, want het hangt van alle omstandigheden van het geval óf, en zo ja op welke wijze omgang mogelijk is. Vrijwel altijd zal de rechtbank om advies vragen van de Raad voor Kinderbescherming.

Grondslag omgangsregeling

Komt u er als ouders niet uit? Dat kan. U bent het als ouders bijvoorbeeld niet eens over de frequentie, of u wil (als vader of moeder) dat er in het geheel geen omgang komt, of onder (strikte) voorwaarden. Het is belangrijk dat u probeert om er samen zoveel mogelijk uit te komen. Lukt dit niet, dan kan een advocaat namens een ouder verzoeken dat de rechtbank een omgangsregeling bepaalt.

Omgangsregeling afspreken

Als u de gang naar de rechtbank maakt, is bijstand van een advocaat altijd verplicht. In eerste instantie zal de advocaat trachten om (voorafgaand) de mogelijkheden te onderzoeken om alsnog onderling een afspraak te maken, al dan niet via de (eventuele) advocaat van de andere ouder. Is dat niet mogelijk, dan zal de Raad voor de Kinderbescherming op verzoek van de rechtbank advies uitbrengen, waarbij de RvdK ook eventuele knelpunten zal benoemen (bijv. communicatie tussen de ouders). Vaak sluit de rechtbank zich bij het advies van de RvdK aan, maar dat hoeft niet.  De ouders – en de advocaat – krijgen altijd de mogelijkheid om hun standpunten bij de rechtbank naar voren te brengen. Aansluitend neemt de rechtbank dan een beslissing. Als de rechtbank een omgangsregeling vaststelt, dan is dat meestal een opbouwende regeling. Het kan echter ook zijn dat de rechtbank een zogenoemde tussenbeslissing neemt, waarbij de rechtbank de procedure aanhoudt (bijv. dat de ouders trachten om te werken aan communicatieherstel). De rechtbank zal in eerste instantie proberen te kijken waar de mogelijkheden voor een omgang liggen, waarbij de belangen van beide ouders worden meegewogen. Het is belangrijk om te weten dat  zowel een biologische als een niet-biologische ouder (bijv. een stiefvader) een omgangsregeling kan aanvragen.

Procedureverloop

Een rechtbankprocedure kan enige tijd in beslag nemen. Als een ouder in de tussentijd zo snel mogelijk de kinderen wil zien, kan hij via een advocaat een verzoek voorlopige voorziening indienen. Dit is een soort spoedprocedure. De rechtbank kan dan een voorlopige beslissing nemen, waarbij die regeling dan geldt tot de definitieve beslissing op het verzoek omgangsregeling. Óf de rechtbank dat bepaalt, hangt af van de omstandigheden van het geval, mede omdat de RvdK in beginsel een onderzoek zal moeten doen.

Effectuering omgangsregeling

Stelt de rechtbank een (opbouwende) omgangsregeling vast? Dan zal de omvang hiervan afhangen van een aantal factoren. Het kan verschillen van 2 uur per maand, tot 2 uur per twee weken, dan wel om de week een weekend. De ouders kunnen ook tijdens de procedure veel afstemmen, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om tijdens de procedure onderling een (opbouwend) schema vast te stellen. Partijen kunnen dan aan de rechtbank vragen om dat schema op te nemen in de uitspraak, zodat beide partijen zich daar aan moeten houden. Aldus hebben de ouders een grote invloed op de omvang van hun geschil.

Omgangsregeling in de praktijk

Heeft u als ouders (onderling of via de rechtbank) eenmaal een omgangsregeling vastgesteld, dan komt het helaas vaak voor dat een van de beide ouders de omgangsregeling niet (geheel) nakomt. De wet biedt in dergelijke gevallen de mogelijkheid om de omgangsregeling te af te dwingen. Zo kan de ouder verplicht worden om de omgangsregeling na te komen op straffe van een dwangsom. In het geval de ouder de omgangsregeling niet nakomt worden de dwangsommen verbeurd en kunnen deze worden ingevorderd. Ouders kunnen uiteraard er ook altijd voor kiezen dat zij onderling de omgangsregeling (later) aanpassen.

Advocaat omgangsregeling

Uiteraard staan de belangen van een kind bij omgang voorop; het komt wel eens voor dat de rechtbank een verzoek om omgang afwijst. De specialisten van Advocatenkantoor Appelman hebben jarenlange ervaring met omgangskwesties en staan ouders zowel binnen, als buiten rechte bij. Onze specialisten kunnen u als ouder adviseren over de mogelijkheden om te verzoeken om omgang, dan wel om zich tegen een verzoek tot omgang te verweren. Onze advocaat familierecht is u hierbij van dienst. Neem voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur contact op via 072 – 512 3229, via het contactformulier of via [email protected]. Ook de mogelijkheden voor pro-deo zullen met u worden besproken.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Praktijksituaties

Onder arbeidsrecht verstaan we alle rechtsregels die betrekking hebben op de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers in de private en publieke sector..

Lees meer