Erkenning en omzetting van adopties

Als u een kind heeft geadopteerd in het buitenland, moet deze in een aantal gevallen in Nederland worden erkend en (in sommige gevallen) omgezet in een zogeheten sterke adoptie. U heeft daarvoor bijstand van een advocaat nodig. Een adoptie die is tot stand is gekomen in een land dat is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag, wordt in Nederland van rechtswege erkend. Het kind verkrijgt automatisch het Nederlanderschap (art. 5 RWN). Vereist is dan wel dat er sprake is van een conformiteitsverklaring. Is deze niet aan u ter hand gesteld, dan zal in Nederland een nieuwe procedure dienen te worden opgestart tot erkenning en (in bijzondere situaties) omzetting.

Erkenning niet van rechtswege

Niet alle landen zijn bij het Haags adoptieverdrag aangesloten. Als er sprake is van een adoptie uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag, kan de adoptie in veel gevallen in Nederland worden erkend. Dit is mogelijk als er een adoptie-uitspraak is in het buitenland waar de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats hadden (art. 10:108 BW). Het is ook mogelijk dat een uitspraak wordt erkend als de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden. In dat geval dient -doorgaans- de adoptieprocedure te zijn verlopen via een in Nederland gevestigde adoptiebemiddelaar (art. 10:109 BW). Bij deze soort procedures is ook bijstand van een advocaat benodigd.

Gewone verblijfplaats

Het begrip ‘gewone verblijfplaats’ kan een rol spelen als de adoptiefouders niet permanent in Nederland gevestigd zijn of zijn geweest. Als ‘gewone verblijfplaats’ in de zin van art. 10:108 en 10:109 BW zijn onder meer de volgende factoren van belang.

Het gaat veelal om de feiten en omstandigheden van het geval. Het gaat er niet zozeer om waar de betrokken personen hun woonplaats hebben, maar waar zij het ‘permanente centrum van hun belangen’ gevestigd hebben.  Zij dienen de bedoeling te hebben (gehad) daaraan een vast karakter te geven. Dit leidt ertoe dat een enkele inschrijving in het GBA-register onvoldoende is. Verdere aanknopingspunten kunnen zijn: de duur van het verblijf, familiaire banden, intentie van het verblijf, regelmatigheid, plaats van school of een tastbare uiting zoals huis of werk. Zie ook deze uitspraak voor meer informatie.

Erkenning en omzetting

Sommige landen kennen alleen ‘zwakke adopties’. Dit geldt ook voor een aantal landen die zijn aangesloten bij het HAV. In zulke gevallen worden de familierechtelijke banden tussen de biologische ouders en het kind niet verbroken. Omdat Nederland alleen sterke adopties kent, dient een dergelijke uitspraak in Nederland dan ook te worden omgezet in een ‘sterke adoptie’. De familierechtelijke banden worden dan verbroken. Echter is hiervoor van belang dat de biologische ouders ofwel instemmen met de adoptie. Maar het is ook mogelijk dat zij daartoe niet in staat zijn. Dit laatste is het geval indien het kind een vondeling betreft, de ouders onbekend zijn of zijn overleden.

Geboortegegevens van het adoptiefkind

Als het kind een originele geboorteakte heeft, wordt deze ambtshalve met de adoptie-uitspraak in de Nederlandse registers ingeschreven. Ingeval de adoptiefouders niet over een (originele) geboorteakte beschikken, moeten de geboortegegevens van het kind met de adoptie-uitspraak officieel worden vastgesteld. Die gegevens kunnen mede blijken uit de buitenlandse adoptie-uitspraak. In beide gevallen wordt een officieel Nederlands afschrift van de geboorteakte opgemaakt die in Nederland kan worden gebruikt.

Advocaat adoptierecht

Internationale adopties komen in Nederland steeds minder vaak voor. De reden hiervoor is het in het Haags adoptieverdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel: kinderen die ter adoptie zijn afgestaan dienen bij voorkeur bij een gezin in eigen land te worden geplaatst. Dat is een goede ontwikkeling, maar heeft tot gevolg dat het internationaal adoptierecht een niche geworden is, waar veel juridische kennis in de loop der jaren verloren is gegaan.

Advocatenkantoor Appelman beschikt over een zeer kundige advocaat adoptierecht en heeft veel ervaring in het kader van interlandelijke adopties. Thans beschikken wij over kennis van het adoptierecht in meer dan 40 landen. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de adoptieprocedure of indien u een in het buitenland tot stand gekomen adoptie in Nederland wilt laten erkennen.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Mr. E.P.J. (Edward) Appelman

Sinds september 2017 verbonden aan Advocatenkantoor Appelman als juridisch medewerker.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn privaatrecht, intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Daarnaast houd ik mij binnen het kantoor bezig met adoptierecht en overige boek 1 zaken, waaronder afstammingsrecht.  Het boeiende aan recht is dat het continue in beweging is. Als advocaat hecht ik waarde aan een snelle service en betrokkenheid bij de cliënt.

In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen. In het verleden heb ik geregeld deelgenomen aan het NK atletiek.