Alle blog artikelen

Recht op transitievergoeding ondanks verwijtbaar gedrag werknemer?

Ook als een werknemer een verwijt valt te maken behoudt hij zijn aanspraak op een transitievergoedin...

Niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet: recht op een billijke vergoeding?

In navolging van de Hoge Raad in het arrest van 8 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:857) oordeelde de Recht...

Deskundige benoemen bij huurprijsvaststelling: hoe gaat dat in zijn werk?

Bij huur van bedrijfsruimte kunnen partijen de rechter vragen om een huurprijsvaststelling. Bij een ...

Vernietiging van overeenkomst door bewindvoerder: de voorwaarden

Sluiten twee partijen een overeenkomst, dan geldt het principe: pacta sunt servanda. Ofwel: belofte ...

Betrekken van derden in een schadestaatprocedure: kan dat?

Als een partij een vordering tot schadevergoeding indient via de rechtbank, dan valt het bedrag mees...

Landelijke richtlijn ontruimingen bij woonruimtes

Door de coronacrisis zien vele huurders zich voor het feit gesteld dat zij de maandelijks huurtermij...

Huurachterstand woning: speelt coronacrisis een rol bij vordering tot ontruiming?

Laat een huurder een huurachterstand ontstaan, dan kan de verhuurder onder meer via een kort geding ...

Een onderneming op Twitter ‘een boevenclub’ noemen onrechtmatig?

Veel uitbaters van horecagelegenheden zien zich door de corona-crisis voor het feit gesteld dat zij ...

Kwalificatie arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst

De scheidslijn tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst is soms dun terwijl de belang...

Ontslag op staande voet en onverwijldheidsvereiste

Als een werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan dan  moet hij aan 3 vereisten voldoen:...

Loonvordering in kort geding in tijden van de coronacrisis: hoe gaat dat?

In verband met de recente uitbraak van het coronavirus – COVID-19 – is het lastiger geworden om ...

Weigering alcoholtest reden voor ontslag op staande voet?

Een werknemer is in 1995 bij Hyatt in dienst getreden als casinomedewerker. In 2012  tekent hij voo...

Coronavirus: mag deurwaarder volstaan met betekening aan briefadres?

Brengt een eiser via de deurwaarder een dagvaarding uit, dan moet de dagvaarding aan een aantal wett...

Recht op beheerdersvergoeding na einde huurovereenkomst

Bij (huur)overeenkomsten komt het met regelmaat voor dat een partij de overeenkomst niet tijdig of n...

Huurovereenkomst voortzetten na overlijden (hoofd)huurder: wanneer kan dat?

Met regelmaat komt het voor dat een (mede)huurder een huurovereenkomst op gemeenschappelijk verzoek ...

Wat zijn de consequenties als een partij deskundigenonderzoek belemmert?

In civiele procedures komt het met regelmaat voor dat de rechtbank een deskundigenonderzoek gelast. ...

Rechter wijst vordering tot volledige lockdown COVID-19 af

Met betrekking tot de recente uitbraak van het coronavirus – COVID 19 – gaan er regelmatig stemm...

Autorijder botst bij supermarkt tegen paaltje aan: wie is aansprakelijk?

Het is een klassiek aspect binnen het aansprakelijkheidsrecht: gevaarzetting. Als iemand (onbewust) ...

Algemene voorwaarden vernietigd: geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming

Algemene voorwaarden: vrijwel elke onderneming gebruikt het. Daarbij verschilt wel vaak het tijdstip...

Ragetlie-regel: beëindiging van een (mondelinge) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Is er tussen werknemer en werkgever sprake van een mondelinge arbeidsovereenkomst, dan heeft de werk...

Hof verleent moeder vervangende toestemming tot verhuizing

Als ex-partners met kinderen uit elkaar gaan, dan komt het vaak voor dat een van hen wilt verhuizen....

Rechter wijst vordering tot uitbetaling roostervrije dagen na einde dienstverband toe

Vrijwel elke CAO bevat bepalingen over rechten en plichten van werknemers bij feestdagen. Recent sto...

Verzoek tot handlichting: hoe gaat dat in zijn werk?

Een meerderjarige is volgens de wet volledig handelingsbekwaam. Hij of zij mag in principe alle rech...

VvE-lid lijdt schade aan vloer door defecte waterleiding: VvE aansprakelijk?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) dient vaak veel zaken te regelen voor onderhoud aan appartementen....

Leerling lijdt schade tijdens schoolactiviteit: school aansprakelijk?

Basis- en middelbare scholen hebben een zogenoemde zorgplicht t.a.v. hun leerlingen. Dat betekent da...

Kantonrechter: bank dient boete terug te betalen, ondanks vervroegde aflossing krediet

Bij een kredietovereenkomst staat vaak in de overeenkomst dat de kredietnemer een boete moet betalen...

Hoe zijn de kosten voor kinderopvang na scheiding tussen echtgenoten verdeeld?

Echtgenoten zijn verplicht om samen de kosten te dragen voor zorg en opvoeding over hun kinderen. Da...

Omgangsregeling: wanneer is er sprake van family life tussen vader en kind?

Als de vader een kind niet heeft erkend en de relatie met de moeder wordt verbroken, kan de vraag zi...
toga van advocaat aan kapstok

Partijverklaring levert onvoldoende bewijs op: rechtbank wijst vordering af

In een gerechtelijke procedure geldt het uitgangspunt dat partijen bewijs op alle mogelijke manieren...

Geen gelegenheid tot kennisneming algemene voorwaarden: AV vernietigd

De wet bepaalt dat een contractspartij een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om van de alge...