Door de coronacrisis zien vele huurders zich voor het feit gesteld dat zij de maandelijks huurtermijnen niet meer kunnen voldoen. Is de achterstand groot genoeg, dan rechtvaardigt dit in beginsel een ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder. Een ontruiming ligt dan in de rede en in een recente blog werd besproken welke invloed de coronacrisis heeft op een procedure tot ontruiming. Recent is afgesproken dat in ieder geval tot 1 juni 2020 a.s. geen ontruimingen worden bevolen. Wat dit betekent, illustreert onze advocaat huurrecht aan de hand van een recente zaak bij de rechtbank Overijssel.

Te late betaling huurtermijnen

In de casus ging het om een procedure tussen Duwo als verhuurder en een particuliere huurder (A). A liet de maandelijkse huurtermijnen op een bepaald moment oplopen tot een bedrag van bijna €2000,-. Omdat A jegens Duwo als meerdere malen een wanprestatie had gepleegd door de huur niet op te tijd te betalen, vorderde zij betaling van de achterstallige huurtermijnen en diende een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst in.

Betalingsregeling

In de procedure betwistte A niet dat er sprake was van een huurachterstand, maar vroeg om een betalingsregeling. Zij stelde voor de maandelijkse huurtermijnen voortaan te voldoen en daarbij maandelijks een bedrag ad. €50,- op de achterstallige huurtermijnen in te lopen. Duwo nam hier echter geen genoegen mee en omdat A het bestaan van de huurachterstand niet betwistte, wees de rechter dit toe.

Geen ontruimingen tot (in ieder geval) 1 juni 2020 a.s.

Ten aanzien van de gevorderde ontruiming overwoog de rechter dat alle kantonrechters in Nederland als gevolg van de coronacrisis en de veiligheidsmaatregelen door de Nederlandse overheid hebben afgesproken om vanaf 6 april tot (in ieder geval) 1 juni 2020 a.s. in woonruimtezaken geen ontruimingen te bevelen. Dit geldt zelfs als het gaat om een verstek- en uitgeprocedeerde zaak. De kantonrechter zag dan ook geen aanleiding om daarvan in deze procedure af te wijken.

Aanhouding beslissing tot ontruiming

Resumerend wees de kantonrechter de vordering van Duwo tot betaling van het openstaande huurbedrag ad. €2000,- toe. Omdat thans een ontruiming niet mogelijk was, hield de kantonrechter de beslissing voor wat betreft de vordering tot ontbinding en ontruiming aan tot 2 juni 2020. Duwo kreeg de gelegenheid om zich bij zgn. akte over de procedure uit te laten.

Overige situatie: ontruiming tijdens coronacrisis wél mogelijk

In een andere recente zaak die ook speelde bij de rechtbank Overijssel zag de kantonrechter wél aanleiding om af te wijken van de landelijke afspraak om geen ontruiming te bevelen. Een reden daarvoor was onder meer omdat de achterstand in de huurbetaling tussen het uitbrengen van de dagvaarding en de mondelinge behandeling ter zitting was opgelopen van 3 tot 7 maanden. Wel verbond de kantonrechter aan de tenuitvoerlegging de opschortende voorwaarde dat deze niet eerder zou plaatsvinden dan wanneer dat volgens de Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders in verband met de door de overheid uitgevaardigde Corona-maatregelen weer mogelijk en verantwoord zou zijn.

Door Edward Appelman op 17 april 2020 Leestijd: 2 minutes