In verband met de recente uitbraak van het coronavirus – COVID-19 – is het lastiger geworden om te procederen. Daar waar echter vele partijen zich (nog steeds) voor urgente kwesties gesteld zien, is het nog steeds mogelijk om een kort geding te voeren bij de rechtbank. Een recent voorbeeld in dit kader betreft een loonvordering van een werknemer, die stelde dat zijn werkgever al enige tijd geen salaris meer had betaald. De zitting vond telefonisch plaats en de werkgever werd – na verstek te laten gaan – veroordeeld tot betaling van achterstallig salaris over een periode van drie maanden. Onze advocaat arbeidsrecht bespreekt de procedure en hoe (thans) een loonvordering in kort geding kan worden ingesteld.

Betekening dagvaarding in persoon

Normaliter is het zo dan een deurwaarder een dagvaarding betekent aan de gedaagde partij in persoon. Onder voorwaarden kan een dagvaarding worden betekent aan een brievenbusadres. Zeker in verband met de recente uitbraak van COVID-19 spelen vele interessante juridische vraagstukken een rol, zoals de vraag of een deurwaarder mag volstaan met het achterlaten van een dagvaarding in gesloten envelop met oog op het coronavirus.

Mededeling op dagvaarding in verband met COVID-19

In de hier te bespreken procedure had de deurwaarder – zoals inmiddels al gebruikelijk is – een expliciete mededeling geplaatst, inhoudende:

LET OP: in verband met de corona-crisis zijn de rechtbanken gesloten. U kunt dus NIET op het hierboven genoemde adres verschijnen.
De behandeling van de zaak zal PER TELEFOON gebeuren.
U zult op de genoemde datum en tijd door de rechtbank worden opgebeld.
Wilt u vóór 30 maart 2020 doorgeven op welk telefoonnummer u bereikbaar bent? U kunt dat doorgeven aan de rechtbank op nummer (…) of via e-mail (…). De rechtbank wil ook graag een correspondentieadres of mailadres van u ontvangen, zodat u bereikt kunt worden als dat nodig is.

Loonvordering in kort geding

De werknemer had via zijn advocaat een loonvordering ingesteld over periode december 2019, januari 2020 en februari 2020. Zoals gebruikelijk kan een dergelijke vordering worden ingesteld via een kort geding: dit is een spoedprocedure bij de rechtbank waarbij een verkorte dagvaardingstermijn geldt en een zaak doorgaans al binnen enkele dagen tot weken op zitting kan komen. De deurwaarder had de dagvaarding aan het bezoekadres van de werkgever betekend, zoals deze stond opgenomen in het KvK-register. De dagvaarding was betekend aan een aldaar werkzaam persoon. Gebleken was dat de werkgever vervolgens geen telefoonnummer of mailadres bij de rechtbank bekend had gemaakt.

Telefonische zitting en verstek

Omdat de werkgever aldus niet kon worden bereikt, werd dit aangemerkt als zijnde dat hij niet in de procedure was verschenen. De eisende partij en zijn advocaat werden op de zittingsdag wel telefonisch gehoord. Aan de werkgever verleende de kantonrechter verstek en wees nadien een verstekvonnis. Een dergelijk vonnis houdt in dat de rechtbank in principe de vordering van de eiser nagenoeg altijd toewijst, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Van die uitzondering is echter zelden sprake.

Veroordeling tot betaling salaris

Een en ander had tot gevolg dat de kantonrechter de werkgever veroordeelde om het achterstallige salaris over de maanden december 2019, januari 2020 en februari 2020 te voldoen. Dit kwam neer op een bedrag van bijna €9.000,- bruto. Daarnaast werd de werkgever veroordeeld in de proceskosten van de werknemer. Nu het een verstekvonnis betreft, kan de werkgever nog enkel rechtsmaatregelen treffen door het instellen van verzet. Dat gebeurt door middel van een verzetdagvaarding.

Juridische vraagstukken n.a.v. corona-crisis

Zoals gememoreerd spelen in verband met de corona-crisis vele (juridische) vraagstukken een prominente rol. Indien u als werknemer of werkgever een geschil heeft m.b.t. betaling van achterstallig loon of in het algemeen bijstand nodig heeft op arbeidsrechtelijk gebied, neemt u contact op. Tevens leest u meer over de gevolgen van de coronacrisis op de rechtspraktijk op de hoofdpagina over het onderwerp.

Door Edward Appelman op 7 april 2020 Leestijd: 3 minutes