Als een werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan dan  moet hij aan 3 vereisten voldoen: er moet sprake zijn van een dringende reden, het ontslag moet onverwijld gegeven worden en de dringende reden moet onverwijld medegedeeld worden. Volgens de wetgever is tussen de opzegging en de mededeling van de reden een zeer korte tijdspanne mogelijk.

In deze casus (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 december 2019, ECLI:NL:GHARL: 2019:10428) was het de werknemer niet duidelijk dat hij was ontslagen noch op grond waarvan. Dit blijkt uit een WhatsApp-gesprek tussen de werknemer en de leidinggevende waarin de werknemer vraagt “ Moet ik nog komen vanmiddag? Of wat is de bedoeling?” waarop de leidinggevende reageert met dat de werknemer “ niet meer hoeft te komen “ van de baas. Dit app gesprek vond op 26 januari 2019 plaats. Werknemer tekent bezwaar aan tegen de als ontslag op staande voet begrepen app van 26 januari 2019. Bij brief van 28 februari bevestigt werkgever dat werknemer op 26 januari 2019 door haar op staande voet is ontslagen. In de brief gaat de werkgever in op de redenen daarvoor. Het Hof oordeelt dat uit de opmerking van de werknemer  “ Moet ik nog komen vanmiddag? Of wat is de bedoeling?” het op dat moment voor de werknemer kennelijk niet duidelijk was dat hij (laat staan: op staande voet) ontslagen was. Het Hof is met de kantonrechter van oordeel dat nu werkgever werknemer meerdere verwijten maakt (liegen, te laat ziek melden, niet thuis zijn tijdens ziekte) het voor de werknemer pas met de brief van de werkgever van 28 februari 2019 duidelijk was dat hij was ontslagen omdat hij over zijn ziekte had gelogen en zijn thuis zijn. Dat acht het Hof ruimschoots te laat.

De ratio van de (onverwijlde) mededelingseis is dat de partij die met het ontslag op staande voet wordt geconfronteerd zich moet kunnen beraden of hij de opgegeven dringende reden als juist aanvaardt of daartegen in rechte wenst op te komen. De dringende reden moet aldus worden medegedeeld dat het de andere partij onmiddellijk duidelijk is waarom op  staande voet wordt opgezegd.

Indien u over deze uitspraak een vraag heeft, neemt u contact op met onze advocaat arbeidsrecht. 

Door Edward Appelman op 9 april 2020 Leestijd: 2 minutes