Een meerderjarige is volgens de wet volledig handelingsbekwaam. Hij of zij mag in principe alle rechtshandelingen verrichten, waaronder het afsluiten van een (hypothecaire) lening en aankoop van (register)goederen. In andere gevallen is voor de rechtshandeling in beginsel toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordigers (meestal de ouders). Wilt een minderjarige van zestien jaar of ouder toch met een meerderjarige gelijk gesteld worden, dan kan deze een verzoek tot handlichting indienen bij de rechtbank. De rechter beoordeelt dan of de minderjarige voortaan alle rechtshandelingen mag verrichten die normaal gesproken alleen voorbehouden zijn aan een meerderjarige. Hoe een verzoek tot handlichting werkt, bespreekt onze advocaat personen- en familierecht aan de hand van een recente uitspraak.

Voorwaarden verzoek tot handlichting

De minderjarige in kwestie kan een verzoek tot handlichting indienen bij de rechtbank, sector kanton. Voor dit verzoek bepaalt de rechtbank dat bijstand van een advocaat niet vereist is. Verder bepaalt de wet in art. 1:235 BW dat de ouders, die het gezag over het kind uitoefenen, met het verzoek moeten instemmen. Tegenspraak is echter niet absoluut en dient redelijk te zijn. Dat betekent dat de kantonrechter desondanks handlichting kan verlenen als hij het verzoek in het belang van de minderjarige acht. Luidt het antwoord hierop bevestigend, dan bepaalt de kantonrechter welke bevoegdheden van een meerderjarige voortaan aan de minderjarige worden toegekend.

Gevolgen van handlichting

Omdat bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd vele bevoegdheden kunnen ontstaan, bepaalt de wet tot slot dat de toegekende bevoegdheden bij handlichting zich niet verder mogen uitstrekken dan tot de gedeeltelijke of de gehele ontvangst van zijn inkomsten en de beschikking daarover. Daarnaast kan de minderjarige bekwaam worden t.a.v. sluiten van verhuringen en verpachtingen, het in een vennootschap deelnemen en het uitoefenen van een beroep of bedrijf. Handlichting is niet voor alle rechtshandelingen mogelijk: zo bepaalt de wet tot slot dat de minderjarige nooit bekwaam kan worden tot het beschikken over registergoederen (bijvoorbeeld huizen), effecten, of door hypotheek gedekte vorderingen. De reden hiervoor vanzelfsprekend omdat de daaraan gekoppelde financiële verantwoordelijkheid te grote risico’s met zich mee kunnen brengen.

Wijze waarop verzoek moet worden ingediend

Voldoet het verzoekschrift aan de inhoudelijke voorwaarden, dan moet het nog voldoen aan een aantal procedurele voorwaarden. Dit houdt in dat het verzoekschrift  tot handlichting in elk geval de volledige voornamen en achternaam van de verzoekende minderjarige, alsmede de adresgegevens dient te vermelden. Vervolgens moet de verzoeker het verzoekschrift indienen (per post of ter plaatse) bij de griffie van de rechtbank, sector kanton van de woonplaats van de wettelijk vertegenwoordiger (meestal: de ouders). Op rechtspraak.nl staan de adresgegevens van de rechtbank alsmede de verschillende sectoren binnen de rechtbank.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 17 februari 2020 Leestijd: 2 minutes