Alle blog artikelen

Wanneer is er sprake van een duurovereenkomst of een serie losse overeenkomsten? 

Wanneer is er sprake van een duurovereenkomst of een serie losse overeenkomsten? Die vraag speelde c...

Niet in staat zijn juiste gezagsbeslissingen te nemen leidt tot beëindiging gezag

Uitoefening van het ouderlijk gezag vergt de kwaliteit om juiste beslissingen te maken over de zorg ...

Opheffing conservatoir beslag

(Conservatoir) beslag kan een ingrijpend middel zijn. Om die reden dient vaak terughoudend te worden...

Negatieve houding op de werkvloer? Dat kan leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie

Een prettige werksfeer en verstandhouding met de werknemers is voor elke werkgever een must. Soms ga...

Disfunctioneren kan leiden tot ongeschiktheid voor het verrichten van de bedongen arbeid

De werkgever dient een verzoek in bij de rechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens di...

Vertrouwensbreuk? Dat kan een reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst opleveren

Een werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen of nalat...

Wajong uitkering geweigerd: geen urenbeperking

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep stond de weigering van een Wajong-uitkering...

Huur woonruimte: aanbod om een campuscontract af te sluiten is een redelijk aanbod

Tegenwoordig is het vinden van betaalbare huurruimte voor velen een probleem, met name voor studente...

Ontslag wegens alcoholmisbruik: opzegverbod van toepassing

In een recent vonnis van de Rechtbank Rotterdam ging de rechter in op de vraag of alcoholverslaving ...

Huurovereenkomst ontbonden: sluiting van woonwagen of ook sluiting van de standplaats?

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag werd ingegaan op de vraag of art. 13 van de Op...

Twee keer hoger beroep ingesteld tegen hetzelfde vonnis, niet-ontvankelijk verklaard

Kan tegen een uitspraak twee keer hoger beroep worden ingesteld? Het antwoord daarop luidt: in begin...

Gemengde overeenkomst bij een arbeidsovereenkomst, kan dat?

In een recent arrest van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant werd ingegaan op de vraag of een bepaalde...

Wanneer is er sprake van een sui generis databankenrecht?

Databanken kunnen, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, zelfstandig worden beschermd onder de D...

Schriftelijkheid is geen vereiste voor totstandkoming vaststellingsovereenkomst

In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat een vaststellingsovereenkomst in het kader van h...

Inzagerecht en rechtsbescherming onder de AVG, hoe zit dat?

Met de recente inwerkingtreding van de AVG hebben burgers de mogelijkheid om aan zogeheten ‘verwer...

Waar dient een verhuurder op te letten bij de verhuur van een Tiny House?

De laatste jaren zijn zogeheten Tiny Houses steeds meer in opkomst. Een relatief makkelijke manier o...

Wob verzoeken onder de nieuwe AVG, hoe zit dat precies?

Burgers hebben de mogelijkheid om Wob verzoeken in te dienen bij bestuurlijke aangelegenheden. Daarn...

Voorwaarden voor een Wob verzoek

De overheid dient transparant te zijn over de wijze waarop zij haar publiekrechtelijke bevoegdheden ...

Jaarlijkse huurverhoging: wat zijn de wettelijke vereisten?

Particulieren kunnen te maken krijgen met een huurverhoging. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd en...

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden in 2018: waar dient op te worden gelet?

Partners kunnen trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Als dit niet ten tijde van het huwelijk is ove...

Wettelijke opzegtermijn arbeidsovereenkomst

In het recht gelden geldt een wettelijke opzegtermijn voor de arbeidsovereenkomst. Voor zowel de wer...

Concurrentiebeding bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 jongstleden is het in principe niet toegestaan om een concurrentiebeding op te ...

Omvang van het sociaal zekerheidsrecht

Nederland heeft een uitgebreid stelsel aan sociale zekerheidswetten. Het vormt de primaire bron van ...

Maatwerkvoorzieningen in de WMO

Een gemeente biedt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen. Dit kunnen algem...

Slapend dienstverband en recht op uitbetaling van openstaande vakantiedagen

Steeds meer werkgevers kiezen er voor om het dienstverband met hun langdurig zieke werknemers niet t...

Grievend gedrag bij (partner)alimentatie

Grievend gedrag van de alimentatiegerechtigde partner (bijna per definitie de vrouw) kan ertoe leide...

Blokkade The Pirate Bay – Conclusie AG

Onlangs adviseerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Van Peursem, dat de zaak van Stichting BRE...

Gebruiksvergoeding woning na scheiding: de voorwaarden

Als partners uit elkaar gaan, kunnen ze afspreken dat een van hen in de echtelijke woning zal blijve...

Alimentatie jongmeerderjarigen 18-21 jaar

Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van  levensonderhoud en studie van hun jongmeerder...

Informatieverstrekking Participatiewet; bewijsvermoeden

Het gebeurt regelmatig dat  gemeenten bij uitkeringsgerechtigden informatie opvragen: afschriften v...