Vanaf 1 januari 2015 jongstleden is het in principe niet toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd. In de praktijk gaat dit nog vaak mis en doen werkgevers dat toch wel. Alleen als een werkgever een zwaarwegend belang heeft om toch een concurrentiebeding op te nemen is dat geoorloofd. Wanneer daarvan sprake is, legt onze advocaat arbeidsrecht uit en bespreekt wat uw rechten zijn als  werknemer en werkgever. 

Tijdstip inwerkingtreding

De nieuwe regeling van de WWZ is van kracht geworden op 1 januari 2015. Dat betekent dat vanaf deze periode in principe geen concurrentiebeding meer mag worden opgenomen in een contract voor bepaalde tijd. Gezien het tijdsverloop zal het dan ook niet meer voorkomen dat hierover enig geschil met de werkgever zou bestaan. Wel kan het zo zijn, dat de werknemer het desondanks niet eens is met de opname van een concurrentiebeding in het contract voor bepaalde tijd.

Zwaarwegende bedrijfsbelangen

In een contract voor bepaalde tijd kan een concurrentiebeding alleen worden opgenomen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever moet dit schriftelijk motiveren. Daarbij spelen twee momenten een rol: de eerste is  op het moment dat de werknemer het contract (en het concurrentiebeding) ondertekend en daarnaast het moment waarop de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept. Stel dat er bij het afsluiten wel sprake was van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, maar daarna niet meer, dan zal de werknemer het concurrentiebeding kunnen vernietigen. Het is dan niet meer geldig.

Voorbeelden

Wanneer sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, verschilt van geval tot geval. In de jurisprudentie heeft de rechter zich inmiddels een aantal keer uitgelaten over hierover. Een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 23 juni 2015 ging over een werkgever die een beroep deed op het feit dat zij veel kosten had gemaakt voor de opleiding van haar werknemers. De redenering van de werkgever was dat als een werknemer vervolgens gelijk naar een andere werkgever zou kunnen overstappen, de werknemer die verworven kennis gelijk zou kunnen benutten. Volgens de werkgever was er ook sprake van een concurrentiegevoelige markt. De rechter oordeelde echter dat de werkgever onvoldoende had aangetoond dat er sprake was van zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen en vernietigde het concurrentiebeding.

Oordeel rechter

De werkgever moet aldus per werknemer en per functie het concurrentiebeding goed motiveren. Ook moet de werkgever alle omstandigheden van het geval meenemen. In deze zaak had de werkgever mogelijk wel succesvol een beroep kunnen doen op zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen als zij dit had geconcretiseerd. Algemeenheden volstaan dus niet. In dat opzicht zal een concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd niet snel stand houden.

Advocaat arbeidsrecht

Het concurrentiebeding is een belangrijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Voor zowel werknemer als werkgever. Indien u vragen heeft over het concurrentiebeding, of specifiek een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd, helpt onze advocaat arbeidsrecht u graag verder.

Door Edward Appelman op 4 mei 2018 Leestijd: 2 minutes