Steeds meer werkgevers kiezen er voor om het dienstverband met hun langdurig zieke werknemers niet te ontbinden om op die manier onder de transitievergoeding uit te komen.  Tot nu toe met succes. Er zijn werknemers die geprobeerd hebben dit bij de Kantonrechter aan te vechten op grond dat  de werkgever onrechtmatig/in strijd met goed werkgeverschap handelt door het dienstverband met de werknemer niet te laten ontbinden of geen vso aan te gaan en aldus de werknemer zijn aanspraak op transitievergoeding (die bij lange dienstverband behoorlijk kan oplopen) te onthouden. Tot nu toe heeft de kantonrechter dit soort vorderingen afgewezen: een werkgever kan niet gedwongen worden het dienstverband te beëindigen.

Wel recht op betaling vakantiedagen

Een poging om in ieder geval de opgebouwde en  opgenomen vakantiedagen uitgekeerd te krijgen had zeer onlangs wel succes: op 18 januari jl. deed de rechtbank Noord-Holland een opmerkelijke uitspraak (ECLI:NL:RBNHO:2018:2018:2766). In deze procedure was het dienstverband van de werknemer beëindigd. Hij vorderde van zijn voormalige werkgever uitbetaling van zijn salaris over de opgenomen vakantiedagen, te vermeerderen met de wettelijke verhoging.

Vordering werknemer

In 2014 had de werknemer 14,17 vakantiedagen opgebouwd. Nadat de werkgever  weigerde om deze dagen als zijnde  niet-opgenomen vakantiedagen te vergoeden heeft de werknemer deze dagen toch opgenomen. Hierna heeft de werknemer vergoeding gevraagd van deze opgenomen vakantiedagen.

Verweer werkgever

De werkgever verweerde zich met het argument dat de werknemer de vakantiedagen na beëindiging van het dienstverband had opgenomen en dat daarmee ook de verplichting om loon te betalen was geëindigd.

Oordeel Kantonrechter:

De Kantonrechter overweegt dat een werknemer op grond van art. 7:639 lid 1 BW gedurende zijn vakantie recht behoudt op loon. Dat geldt ook voor een werknemer die langdurig en geheel arbeidsongeschikt is voor de bedongen arbeid.

Richtlijn 2003/88/EG en rechtspraak Hof van Justitie van de Europese Unie

Uit de Europese Richtlijn 2003/88/EG en rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat aan werknemers met ziekteverlof recht op vakantie toekomt en dat dit recht niet afhankelijk gesteld mag worden van de voorwaarde dat tijdens een bepaalde referteperiode ook daadwerkelijk is gewerkt. Betaling van vakantieloon heeft tot doel de werknemer tijdens vakantie in een situatie te plaatsen die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens de gewerkte periodes.

Strekking en bedoeling van art. 7:639 lid 1 BW

Volgens de Kantonrechter brengt de strekking en bedoeling van art. 7: 639 lid 1 BW met zich mee dat de werknemer aanspraak heeft op doorbetaling van zijn loon over de door hem opgenomen vakantiedagen. Dat hij die vakantiedagen heeft opgenomen in een periode waarin de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte al was geëindigd doet hieraan volgens de Kantonrechter niet af. Het eindigen van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kan immers niet afdoen aan het recht voor arbeidsongeschikte werknemers om vakantiedagen tijdens ziekte te kunnen opnemen, met name in verband met een vrijstelling van re-integratieverplichtingen. Aangenomen moet worden dat de wetgever ook voor die situatie heeft beoogd dat een werknemer aanspraak heeft op vakantie met behoud van loon. Bij het opnemen van vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid moet de werknemer volgens de Kantonrechter in een situatie worden geplaatst die qua beloning vergelijkbaar is met gewerkte periodes.

Vonnis:

De Kantonrechter veroordeelt de werkgever om die reden tot vergoeding van de door de werknemer opgenomen vakantiedagen naar het normale met de werknemer overeengekomen loon (dus geen 70%) De Kantonrechter matigt de gevorderde wettelijke verhoging tot 10%

Advocaat arbeidsrecht

De arbeidsrecht advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben lange ervaring in het arbeidsrecht. Het aspect van slapende dienstverbanden en openstaande vakantiedagen komen daarbij vaak voor. Advocatenkantoor Appelman biedt – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort. Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Door Edward Appelman op 20 april 2018 Leestijd: 3 minutes