Scheiden doet lijden, zeker ook in financieel opzicht. Onlangs werd bij de Rechtbank Rotterdam een verzoek ingediend om een eerder vastgestelde alimentatievergoeding bij te stellen. Toen bleek dat de man de afspraken die in die voorlopige voorziening waren opgenomen niet na kon komen, vroeg hij de rechter om de bepalingen in die voorlopige voorzieningen te wijzigen of te laten vervallen. Onze advocaat personen- en familierecht bespreekt deze zaak.

Aflossen schulden

De feiten zijn als volgt. De man was in 2009 gehuwd met de vrouw. Rond 2017 werd verzocht om de echtscheiding uit te spreken. In verband met de lange procedure van de echtscheiding sprak de rechter in december 2017 op basis van de beschikbare gegevens een voorlopige voorziening uit. Voorafgaand aan deze zitting troffen partijen een schikking waarin werd overeengekomen dat de man maandelijks €2000,- zou bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de vrouw. Dit schikkingsvoorstel werd vervolgens opgenomen in de beschikking van de rechtbank.

Partnerbijdrage

In de procedure beriep de man zich op het feit dat hij niet in staat was de maandelijkse partnerbijdrage te kunnen voldoen en voerde als voornaamste reden aan dat hij alleen voor de kosten van de woning opdraaide en dat hij deze schulden moest aflossen. Op grond hiervan verzocht hij de rechter de eerder vastgestelde alimentatie op nihil te zetten of naar beneden bij te stellen. Als bijkomende reden voerde de man aan dat de bodemprocedure erg lang op zich liet wachten en hij daardoor in de tussentijd gedwongen werd om bij te dragen in de kosten voor levensonderhoud van de vrouw. Op grond hiervan was hij de mening toegedaan dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn vast te houden aan de bestaande overeenkomst.

Gewijzigde omstandigheden goede grond?

De rechter oordeelde als volgt. Bij het uitspreken van de voorlopige voorziening waren de schulden van de man bekend en was eveneens bekend dat hij de woonlasten diende te voldoen. De voorlopige voorziening kwam tot stand op basis van een draagkrachtberekening, zoals dat altijd bij alimentatieprocedures het geval is. Ook de later door de man nog opgevoerde extra advocaatkosten die hij gemaakt had, had hij kunnen voorzien, zoals de rechter liet weten dat de man zeker ook had kunnen voorzien dat de echtscheidingsprocedure enige tijd op zich zou laten wachten.

Eigen kosten

Al met al overweegt de rechter dat de man zich zal moeten blijven houden aan de voorlopige voorziening van de rechter omdat niet is aangetoond dat er inmiddels sprake is van dusdanig gewijzigde omstandigheden, dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn aan de overeenkomst vast te houden. Ook het verzoek van de vrouw of zij de woning in gebruik mocht nemen wees de rechter af. Gelet op de aard van de procedure oordeelt de rechter dat de man en de vrouw hun eigen kosten voor de rechtszaak moeten dragen.

Alimentatieovereenkomst

In de praktijk komt het vaak voor dat er zich nadien omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de alimentatieplicht niet meer haalbaar is. Bijstelling is dan mogelijk als er ofwel sprake is van gewijzigde omstandigheden of als het alimentatiebedrag van begin af aan niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan. Wanneer u wordt geconfronteerd met een alimentatiekwestie kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze advocaat personen- en familierecht.

Door Edward Appelman op 14 september 2018 Leestijd: 3 minutes