Recent was er een interessante procedure waarin de kwestie centraal stond welke partij gerechtigd was tot het gebruik van hun handelsnaam. Eiser voert de handelsnaam Brandwacht Huren B.V. en gedaagde de handelsnaam Brandwacht Inhuren. Beide ondernemingen met vergelijkbare diensten. In de procedure vordert eiser gedaagde te veroordelen iedere inbreuk op haar handelsnaam te staken. Onze advocaat intellectueel eigendomsrecht legt uit wanneer zulks mogelijk is en wanneer bijkomende omstandigheden onrechtmatig handelen kunnen opleveren.

Klantvraag en netwerk

De feiten in de zaak waren als volgt. Brandwacht Huren stuurde naar aanleiding van klantvragen SMS-berichten naar de op dat moment beschikbare brandwachten. Vervolgens maakte zij een selectie en werden vervolgens ingepland en geplaatst bij de klant. Gedaagde was als onderaannemer werkzaam geweest bij Brandwacht Huren. De websitebouwer van gedaagde heeft op enig moment abusievelijk de klantgegevens van gedaagde doorgestuurd naar eiser. Gedaagde vroeg om deze gegevens te verwijderen, echter weigerde eiser dit omdat zij zo zou kunnen controleren of zij inbreuk zou maken op haar handelsnaamrechten.

Vergelijkbare handelsnaam en domeinnaam

Eiser constateert begin 2018 dat gedaagde zijn eenmanszaak drijft onder de primaire handelsnaam Brandwacht Inhuren. Zij had vervolgens in februari 2018 een whatsapp bericht gestuurd naar het netwerk van eiser om haar diensten te presenteren. Ook vroeg zij daarbij of de bij eiser aangesloten medewerkers bij gedaagde zouden willen komen werken. Ook bevatte de website van gedaagde vele overeenstemmende teksten met de website van eiser. Toen eiser gedaagde daarop aansprak, kwam die gedeeltelijk tegemoet aan diens vorderingen. De website werd offline gehaald, en werd veranderd in de website www.debrandwachtleverancier.nl.

Betwisting spoedeisend belang

De rechter oordeelde dat gedaagde partij in beginsel voldoende inspanningen had ondernomen om op de vorderingen van eiser te ageren. In tegenstelling tot wat eiser beweerde, was de rechter van oordeel dat het doorlinken van de website naar www.debrandwachtleverancier.nl niet kon worden aangemerkt als opzettelijke misleiding.

Boetebeding onder een onthoudingsverklaring?

Ondanks dat er geen sprake was van misleiding, was het feit dat gedaagde een met boetebeding versterkte onthoudingsverklaring niet had ondertekend, voldoende om aan te nemen dat er sprake was van een spoedeisend belang.  Daarbij was het niet relevant dat eiser geen schade had geleden wegens de door gedaagde gevoerde handelsnaam.

Voeren van een rechtmatig eerder gedreven handelsnaam?

Op grond van art. 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.

Verwarring en toetsing beschrijvende namen

De voorzieningenrechter was van oordeel dat de handelsnaam van eiser, Brandwacht Huren, zuiver beschrijvend van aard was. Daardoor kwam deze naam geen bescherming toe op basis van de Handelsnaamwet. De Hoge Raad oordeelde al eerder vorig jaar dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om beschrijvende handelsnamen te voeren, ook als dat een risico voor verwarring oplevert. Er is dan alleen sprake van onrechtmatig handelen als bijkomende omstandigheden dat meebrengen. De voorzieningenrechter achtte voldoende grond aanwezig dat het arrest van de Hoge Raad, dat primair betrekking had op domeinnamen, ook had te gelden voor handelsnamen.

Inburgering van handelsnaam

Beschrijvende handelsnamen kunnen alsnog worden beschermd indien er sprake is van inburgering. Eiser had echter onvoldoende gesteld en aannemelijk gemaakt dat er sprake was van inburgering. Zij ging dan op dit onderdeel ook niet verder in. Ten aanzien van de vergelijkbare e-mailadressen en domeinnamen oordeelde de voorzieningenrechter dat hier geen wettelijke bepalingen voor gelden. Het voeren van deze identieke -beschrijvende- namen kan evenwel onrechtmatig zijn als er sprake is van bijkomende omstandigheden.

Bijkomende omstandigheden voor inbreuk

In deze zaak achtte de rechter voldoende bijkomende omstandigheden aanwezig. Gedaagde had namelijk WhatsApp-berichten verstuurd aan brandwachten in het netwerk van eiser. Daarnaast had zij LinkedIn verzoeken verstuurd aan brandwachten in het netwerk van eiser en had zij bovendien de telefoon opgenomen met ‘Brandwacht Huren’ dan wel ‘Brandwacht Inhuren’. Daarmee had zij bewust verwarring in de hand gewerkt met het oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent. Met die handelswijze had gedaagde nodeloos verwarring gewekt, nu hij de WhatsApp-berichten ook anders had kunnen formuleren. Ook had hij zich met een andere -minder gelijkende handelsnaam- tot brandwachten in het netwerk van eiser kunnen wenden.

Auteursrechten

Tot slot beroept eiser zich nog op het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken door gedaagde. De voorzieningenrechter acht een inbreuk op het auteursrecht echter niet aannemelijk, nu de teksten op de site van eiser voornamelijk beschrijvend van aard zijn en zien op de aangeboden diensten en samenhangende informatie. De voorzieningenrechter was dan ook van oordeel dat op basis hiervan niet duidelijk was welke persoonlijke en oorspronkelijke keuzes eiser had gemaakt, zodat er geen sprake was van werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwamen. Van een inbreuk op het auteursrecht door gedaagde kon dan ook geen sprake zijn.

Vordering

Gedaagde werd op grond van de bijkomende omstandigheden veroordeeld om ieder gebruik van de woorden ‘Brandwacht Inhuren’ of ‘Brandwacht Huren’ als handelsnaam, domeinnaam en e-mailadres, te staken en gestaakt te houden. Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage een vraag over het handelsnaamrecht, neem dan contact op met onze advocaat intellectueel eigendomsrecht.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 6 juli 2018 Leestijd: 4 minutes