In een recente procedure bij de Rechtbank Gelderland wenste een partij te onderzoeken of ze haar wederpartij aansprakelijk kon stellen voor de door haar geleden schade. Ter ondersteuning van haar vorderingen om de aansprakelijkheid aan te tonen was noodzakelijk dat zij een aantal documenten verkreeg die in handen waren van de gedaagde partij. Zij stelde dan ook een vordering in tot afgifte van de desbetreffende stukken (exhibitie). Hoe werkt deze exhibitieplicht? Onze advocaat procesrecht legt het uit aan de hand van deze zaak.

Whirlpool en wellnessresort

De feiten waren als volgt. Gedaagde exploiteert een wellnessresort met diverse sauna’s en baden. Eiseres had op 21 december 2015 samen met een vriendin het wellnessresort bezocht en zijn in een whirlpool gaan liggen. Nadien is eiseres onwel geworden, en is met haar achterhoofd tegen de sokkel van een Boeddhabeeld gevallen. Zij is toen voor enkele momenten buiten bewustzijn geweest. Daarna had zij een ziekenhuis bezocht, waar werd geconstateerd dat zij aan de val blijvend letsel had overgehouden.

Afschrift stukken en gegevens

Eiseres had naar aanleiding van het ziekenhuisonderzoek gedaagde verzocht om afschrift van gegevens en stukken, zoals de meetgegevens van de watertemperatuur van de whirlpool op 21 en 22 december. Ook werd haar een verklaring van een medewerker ter hand gesteld. Vervolgens vroeg zij om nadere informatie bij gedaagde, maar die weigerde om aanvullende stukken te overhandigen.

Geschil en vordering

Naar aanleiding van de weigering tot afgifte van de gevraagde stukken door gedaagde, vordert eiseres in kort geding dat zij zulks alsnog doet. Zij vraagt onder meer de NAW-gegevens van een medewerkster die na het incident op 21 december 2015 direct ter plaatse kwam, de meetgegevens van de badinrichting en een logboek. Aan deze vordering legt zij ten grondslag dat de watertemperatuur veel te hoog was en dat zij wenst te onderzoeken of zij aan de hand van de overgelegde stukken gedaagde aansprakelijk kan stellen.

Vordering tot afschrift van stukken?

De rechter kwam tot de volgende beoordeling. Art. 843a verbindt vier voorwaarden aan een vordering tot overlegging van stukken: degene die de vordering instelt, dient een rechtmatig belang te hebben op het moment dat de vordering wordt ingesteld; daarnaast moet het gaan op bepaalde bescheiden, moeten de bescheiden een rechtsbetrekking aangaan waar de eiser of zijn rechtsvoorganger partij is, en degene van wie de bescheiden worden gevraagd moet deze stukken tot zijn beschikking hebben. Daarnaast mag zich geen uitzonderingsgrond voordoen (art. 843a lid 3 en 4 Rv), te weten indien er sprake is van een geheimhoudingsplicht, als er sprake is van gewichtige redenen om de stukken niet te overleggen of indien een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder deze stukken kan worden gewaarborgd.

NAW-gegevens

De rechter oordeelde dat de afgifte van NAW-gegevens van de medewerksters niet mogelijk was. De reden hiervoor was dat zij niet langer meer werkzaam was bij gedaagde, zij desgevraagd bij gedaagde had aangegeven niet te willen getuigen in de zaak en dat haar getuigenverklaring bovendien niet relevant was voor een eventuele aansprakelijkstelling. Dit laatste omdat zij weliswaar had verklaard dat de watertemperatuur soms te hoog is, maar daaruit kon niet worden geconcludeerd dat dat op 21 december 2015 ook het geval was.

Overige stukken: meetgegevens en logboek

Ten aanzien van de overige stukken werd de vordering van eiseres afgewezen. De reden hiervoor was dat gedaagde deze stukken reeds in de procedure had ingebracht. Zij had dus geen verder belang meer bij toewijzing van die vordering. Ook een aantal overige gegevens, zoals gegevens met betrekking tot de genomen acties naar aanleiding van het incident, konden niet worden overgelegd. De rechter achtte het niet aannemelijk dat gedaagde deze stukken tot haar beschikking had. De reden hiervoor was dat jaarlijks 700 personen onwel raken door gebruik van de whirlpool. Dat zijn gemiddeld twee bezoekers per dag. De reden daarvoor kan zijn, aldus gedaagde, dat bezoekers niet de juiste saunaroutine in acht nemen of onvoldoende water drinken. Dat eiseres onwel raakte, kan dus niet tot de conclusie leiden dat het water per definitie hoger was dan 40 graden.

Ongevallenregistratie

Eiseres vordert ten slotte de ongevallenregistratie, naar aanleiding van het incident van 21 december 2015. Gedaagde had dit ongeval echter niet geregistreerd. De rechter oordeelde dat eiseres een rechtmatig belang om de ongevallenregistratie over de omliggende periode te verkrijgen. Op basis hiervan kon zij immers nagaan of gedaagde aansprakelijk kon worden gesteld. Om privacybelangen te waarborgen, kon gedaagde de namen uit de ongevallenregistratie anonimiseren. Gedaagde werd dan ook veroordeeld tot het verstrekken van een afschrift van de ongevallenregistratie.

Buitengerechtelijke incassokosten

Tot slot vorderde eiseres een toewijzing van de buitengerechtelijke incassokosten. De rechter oordeelde dat hiervoor geen plaats was, nu zij had verzuimd te specificeren welke buitengerechtelijke incassokosten zij had verricht. Ook had zij niet gespecificeerd of de door haar gemaakte kosten konden worden gekwalificeerd als buitengerechtelijke kosten.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 6 juli 2018 Leestijd: 3 minutes