Het Hof Amsterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan over een situatie die vaak voorkomt nl. dat de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer dusdanig verstoord is dat de werknemer geen andere mogelijkheid ziet dan zich ziek te melden. Dit heet ook wel situatieve arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van dit arrest bespreekt onze advocaat arbeidsrecht welke rechten en plichten de werknemer in dat geval heeft. 

Bij situatieve arbeidsongeschiktheid geen sprake van ziekte

Bij een situatieve arbeidsongeschiktheid is van “echte “ ziekte geen sprake: de werknemer is ziek van zijn werkgever niet voor werk bij een andere werkgever. De Hoge Raad heeft situatieve arbeidsongeschiktheid omschreven als de situatie dat de werknemer zich op grond van (dreigende) psychische of lichamelijke klachten niet in staat acht tot het verrichten van zijn werkzaamheden hoewel ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid  geen medische beperkingen van psychische of lichamelijke aard kunnen worden vastgesteld waardoor van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte op grond van art. 7: 629 BW geen sprake is.

In beginsel geen recht op loon

De werknemer is in deze gevallen niet arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte en heeft om die reden in beginsel geen aanspraak op loon. Onder omstandigheden biedt echter art. 7: 628 BW wel een loonaanspraak. Werknemer zal dan aldus de Hoge Raad (in Mak/SGBO) “ feiten en omstandigheden moeten stellen en zo nodig aannemelijk moeten maken die tot het oordeel kunnen leiden  dat in die periode de arbeidsomstandigheden door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, voor hem zodanig waren dat met het oog op de (dreiging van ) psychische of lichamelijke klachten van hem redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten.

Inspanningsplicht werknemer

Bij het arrest van de Hoge Raad verdient aanbeveling dat de werknemer in een zodanig geval van situatieve arbeidsongeschiktheid in beginsel gehouden is alle medewerking te verlenen aan inspanningen die er op gericht zijn de oorzaken daarvan weg te nemen. Aangezien in de onderhavige zaak werkgever geen initiatief nam tot het oplossen van het conflict, terwijl werknemer voorstelde mediation gesprekken te voeren voldeed werknemer aan haar plicht en werkgever niet.

Rekening en risico werkgever

De oorzaak van het niet verrichten van arbeid komt in deze gevallen dan voor rekening van de werkgever. Partijen dienen dus gezamenlijk inspanningen te verrichten om het conflict op te lossen. Weigert een der partijen dat dan zal die partij in de procedure ongelijk krijgen. Hof Amsterdam, 13 februari 2018 RAR 2018,74 ECLI:NL:GHAMS:2018; 478

Zie ook:

Hof Den Bosch 13 oktober 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4099 :

“de werknemer mocht een voorstel tot mediation weigeren dat uitsluitend zou zien op beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zodat de loonvordering kan worden toegewezen

Rechtbank Amsterdam (ktr) 3 juli 2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:4265

“ Loonstop doorgevoerd tijdens door bedrijfsarts geïndiceerde interventieperiode, zodat niet werken voor rekening en risico van de werkgever komt “

Rechtbank Gelderland (ktr Zutphen) 11 juli 2017, AR 2017-1052: de omstandigheid dat werknemer te kennen heeft gegeven de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, is onvoldoende om aan te nemen dat zij niet bereid was om werkzaamheden te verrichten. Loonvordering toegewezen.

Heeft u problemen op uw werk. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (half uur gratis) .

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 24 augustus 2018 Leestijd: 3 minutes