Co-ouderschap aanvragen

Co-ouderschap is een omgangsregeling die veelal wordt gehanteerd indien ouders gaan scheiden. Co-ouderschap houdt in dat het kind ten minste drie dagen per week bij de ene ouder woont en ten minste drie dagen per week bij de andere ouder. Er is ook sprake van co-ouderschap als het kind om de week bij de ene, en dan bij de andere ouder woont. Co-ouderschap heeft andere juridische gevolgen dan een omgangsregeling, onder meer omdat de hoogte van een aantal toeslagen kan veranderen. Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van co-ouderschap is dat de ouders in staat zijn tot constructief overleg m.b.t. de kinderen. Zijn ouders hier (nog) niet toe in staat, dan kan mediation mogelijk uitkomst bieden.

Voordelen co-ouderschap

Co-ouderschap heeft vooral een praktisch voordeel: beide ouders zijn in gelijke mate betrokken in de zorg en opvoeding van hun kind. Daarnaast kunnen kosten en zorgtaken beter worden verdeeld. Ook vanuit het perspectief van het kind heeft co-ouderschap voordeel ten opzichte van een reguliere omgangsregeling omdat het kind geen keuze hoeft te maken tussen beide ouders. Daarnaast heeft co-ouderschap een aantal financiële gevolgen.

Wijzen van verkrijging co-ouderschap

Co-ouderschap kan zelf tussen de ouders worden overeengekomen. Dit heet ook wel een ouderschapsregeling. Soms kan het voorkomen dat een ouderschapsregeling na verloop van tijd toch niet goed verloopt. De ouderschapsregeling kan dan worden aangepast naar een omgangsregeling. Dit zal zich veelal voordoen ingeval de ouders na verloop van tijd toch besluiten dat een gezamenlijke verzorging niet werkbaar is. Een co-ouderschap kan dan ook niet worden afgedwongen, ook niet via de rechter. Co-ouderschap is zodoende alleen een uitkomst indien beide ouders welwillend tegenover de gezamenlijke zorg en opvoeding staan.

Co-ouderschap en de wijze waarop afspraken worden gemaakt ten aanzien van de opvoeding en zorg over het kind worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een co-ouderschap wordt vastgesteld op basis van de relatie kind-ouder en niet op de relatie tussen de ouders onderling. Dit heeft tot gevolg dat als ouders in een conflictsituatie verkeren niet altijd een 50-50% verdeling zal (kunnen) worden gemaakt. Als ouders er onderling niet uitkomen kan de rechter op grond van de omstandigheden van het geval om zorgregeling vaststellen die afwijkt van een gelijke verdeling. Deze afspraken kunnen evenwel vervolgens worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De voorwaarden voor een co-ouderschap zijn kort gezegd dat er sprake is van een min of meer gelijke verdeling in de zorg- en opvoedingstaken en dat deze schriftelijk (al dan niet via een gerechtelijke uitspraak) is vastgelegd.

Verzorging en opvoeding

Beide ouders zijn verplicht om bij te dragen in de kosten voor zorg en opvoeding van het kind. Deze kosten omvatten onder meer kleding, voeding en onderdak alsmede de kosten voor onderwijs, medische behandelingen e.d.

Ingeval een van de ouders de verplichting tot bijdrage in de kosten voor zorg en opvoeding niet nakomt, kan in het uiterste geval ontzetting uit het ouderlijk gezag worden gevorderd (art. 1:269 lid 1 BW), alsmede veroordeling tot betaling in de kosten voor zorg (art. 1:404 e.v. BW). Dit zijn echter ingrijpende middelen en veelal zal de co-ouderschap eerst worden omgezet naar een omgangsregeling. Slechts indien de ouder zijn wettelijke zorgtaken niet nakomt zullen deze middelen worden aangewend.

Gezamenlijke kosten

De ouders dragen de gezamenlijke kosten over het kind. Omdat co-ouderschap tot gevolg heeft dat de aanspraak op een aantal toeslagen verandert, heeft dit ook financiële consequenties. In de meeste gevallen verandert de hoogte van een aantal toeslagen, waaronder huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Ook is het mogelijk dat ook na de echtscheiding een alimentatieplicht blijft bestaan, omdat bijvoorbeeld een van de ouders meer verdiend: deze laatste dient de andere ouder te compenseren in de zorgkosten over het kind.

Advocaat co-ouderschap

Ouders hebben de plicht om zelf het kind te verzorgen en op te voeden. Dit is kenmerkend voor het ouderlijk gezag. Een voogd die zelfstandig het gezag uitoefent over een kind heeft niet de plicht het kind zelf te verzorgen en op te voeden, maar dient er zorg voor te dragen dat het kind wordt verzorgd en opgevoed. Dit kan dus ook door een derde gebeuren. Dit is alleen anders indien de voogdij wordt uitgeoefend door twéé voogden: in dat geval hebben zij wel de verplichting het kind zelf te verzorgen en op te voeden. Een echtscheidingsadvocaat kan u van verder advies voorzien inzake kwesties co-ouderschap.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.