Algemene Voorwaarden

Advocatenkantoor Appelman voert zijn opdrachten uit onder algemene voorwaarden.

 1. Advocatenkantoor Appelman is een maatschap, bestaande uit de mrs. Appelman, De Haan en Menso. Bij het kantoor zijn vier advocaten werkzaam. In het hierna volgende zal gesproken worden over Advocatenkantoor Appelman.
 2. Alle opdrachten van cliënten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap van Advocatenkantoor Appelman, ongeacht of een cliënt de uitdrukkelijke wens heeft geuit dat een specifieke medewerker van het kantoor de opdracht uitvoert. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het BW (Burgerlijk Wetboek) zijn op deze overeenkomsten van opdracht niet van toepassing.
 3. Niet alleen Advocatenkantoor Appelman, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Advocatenkantoor Appelman hebben verlaten.
 4. De advisering door Advocatenkantoor Appelman ziet nimmer toe op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever (“cliënt”) een andersluidende schriftelijke mededeling van Advocatenkantoor Appelman heeft ontvangen.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Appelman is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
 6. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Advocatenkantoor Appelman verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Advocatenkantoor Appelman niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Appelman tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 8. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Appelman dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk de geldende wettelijke rente.
 9. Bij buitengerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de door Advocatenkantoor Appelman gemaakte incassokosten verschuldigd.
 10. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste:
 1. 15% over de eerste € 3.000,– met een minimum van € 150,–
 2. 10% over het meerdere tot € 6.000,–
 3. 8% over het meerdere tot € 12.000,–
 4. 5% over het meerdere boven € 12.000,–
 5. te vermeerderen met de BTW.
 6. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Advocatenkantoor Appelman, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen.
 1. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen, kan Advocatenkantoor Appelman weigeren de werkzaamheden aan te vangen en/of kan Advocatenkantoor Appelman deze werkzaamheden opschorten of staken.
 1. Het is opdrachtgever verboden de producten van Advocatenkantoor Appelman, daaronder begrepen de adviezen en (model)contracten, te (doen) vermenigvuldigen, openbaren en/of exploiteren, zonder dat daarvoor na overleg schriftelijke toestemming is verleend.
 1. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Appelman en haar cliënten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (President van de) Arrondissementsrechtbank te Alkmaar.

Algemene voorwaarden uitprinten (.pdf)

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur