Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het is een onderdeel in het burgerlijk recht dat zich bezig houdt met onder andere geboorte, afstemming huwelijk en scheiding. Veel van de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn van nationaal recht, maar in toenemende mate hebben ook internationale regels invloed op het Nederlands familierecht. Bijvoorbeeld het EVRM, waarin in art. 8 het recht op family life is opgenomen. Deze regeling heeft op veel situaties in het Nederlands recht familierecht invloed gehad. Hieronder staat een niet-uitputtende lijst van onderwerpen binnen het personen- en familierecht waar Advocatenkantoor Appelman u mee van dienst kan zijn.

Huwelijkse voorwaarden

Echtgenoten kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk afspraken maken: in dat geval is er sprake van huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden regelen de vermogensrechtelijke afwikkeling van het huwelijk. In beginsel hebben echtgenoten de vrijheid om zelf invulling te geven aan die afspraken.

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract maken partners afspraken over onder meer de verdeling van kosten voor huishouding. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de verdeling van bezittingen indien partners uit elkaar gaan. Een samenlevingscontract kan zelf worden afgesloten, maar partners kunnen dit ook laten doen door een notaris. In dat geval is er sprake van een notarieel samenlevingscontract. Overigens zijn er enkele belangrijke verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract.

Echtscheiding

Uit elkaar gaan is altijd ingrijpend. Vooral als partners jarenlang lief en leed met elkaar hebben gedeeld en helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. Scheiden of een samenwoning verbreken doet niemand zomaar. Vaak zijn er jaren van twijfel en gesprekken aan voorafgegaan.

Heeft u eenmaal het besluit genomen om te scheiden, dan komt uw advocaat in beeld. Want zonder advocaat kunt u niet scheiden. Uiteraard is het belangrijk om een kundige advocaat in de arm te nemen, maar het is ook van belang dat uw advocaat de juiste toon aanslaat. Uw advocaat kan pas van start als u het definitieve besluit heeft genomen. Een dergelijke beslissing is zo persoonlijk dat uw advocaat te allen tijde een afwachtende houding zal aannemen, het is immers uw keuze.

Kind erkennen

Alimentatie, omgang en ouderlijk gezag hangt vaak samen met erkenning. Hiervan is onder andere sprake als de ouders niet gehuwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad.

Alimentatie

Als echtgenoten uit elkaar gaan, dienen er afspraken te worden gemaakt over een eventuele onderhoudsplicht van de partner. Dit heet alimentatie. De duur van deze onderhoudsplicht is momenteel vastgesteld op 12 jaar. Deze termijn kan op verzoek van een van de echtgenoten bij de rechter worden beperkt. Bijvoorbeeld als valt te voorzien dat de begunstigde te zijner tijd in zijn of haar eigen levensbehoefte kan voorzien.

Omgangsregeling

Als ouders de relatie beëindigen, heeft het kind recht op omgang met de ouders. Ouders zullen in eerste instantie zelf tot een goede omgangsregeling moeten komen. Lukt dat niet, dan zal de rechter een omgangsregeling vaststellen. Hierbij wordt onder meer gelet op de belangen van beide ouders en die van het kind.

Ouderlijk gezag

Als ouders uit elkaar gaan, behouden ze beiden het gezag over het kind: dit is alleen anders als een van de ouders de rechtbank verzoekt om het gezag voortaan  alleen uit te oefenen. Dit heet ook wel eenhoofdig gezag. Voor sommige aangelegenheden heeft de ouder toestemming nodig van de andere ouder met gezag. Als de ouder die niet geeft, kan deze de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming. Na een beëindiging van de relatie kan een stiefouder onder voorwaarden de rechtbank verzoeken om met het gezamenlijk gezag te worden bekleed. Een advocaat familierecht kan u advies en informatie geven over het ouderlijk gezag. 

Co-ouderschap

Als ouders gaan scheiden, kunnen ze een omgangsregeling treffen in de vorm van een co-ouderschap. In dat geval zal het kind drie dagen per week bij de ene ouder, en drie dagen per week bij de andere ouder verblijven. Co-ouderschap is ook mogelijk als het kind om de week bij de ene ouder verblijft. Co-ouderschap wijkt op een aantal punten af van een omgangsregeling, omdat er onder meer invloed is op het recht op, of de hoogte van toeslagen.

Voogdijschap

Ouders kunnen een of meerdere andere personen aanwijzen en die benoemen als voogd. Dat is voornamelijk van belang als de ouders iets overkomt. Het kind zal dan worden opgevangen door de voogd. Om voogdijschap te verkrijgen, dienen ouders ofwel een voogd aan te wijzen, ofwel als voogd te worden aangewezen door de rechter.

Scheiden van tafel en bed

Als het huwelijk duurzaam is ontwricht, kunnen echtgenoten verzoeken om een scheiding van tafel en bed. Scheiding van tafel en bed kan een alternatief zijn als echtgenoten ofwel tijdelijk niet meer samen willen of kunnen wonen, of als een scheiding financieel niet mogelijk is. Een verzoek tot scheiding van tafel en bed dient te worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor is een advocaat vereist.

Ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar gaan, kunnen ze een ouderschapsplan opstellen. Dit gebeurt in de vorm van een overeenkomst. In een ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld alimentatie, opvoeding, school- en studiekeuze van de kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als ouders uit elkaar gaan door scheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap. In geval van een scheiding dient het ouderschapsplan al te worden ingediend tijdens het verzoek aan de rechtbank.

Adoptie

Advocatenkantoor Appelman geniet een bijzondere expertise op het gebied van adopties. De advocaten van Advocatenkantoor Appelman kunnen u bijstaan bij de afronding van een interlandelijke adoptie naar Nederlands recht, stiefouderadoptie (ook wel: partneradoptie of eenouderadoptie) en de mogelijke varianten daarop binnen het adoptierecht. Advocatenkantoor Appelman hanteert een snelle en efficiënte werkwijze en kan een adoptietraject, behoudens uitzonderingen, binnen zes maanden afronden.

Advocaat personen- en familierecht

De familierecht advocaat van Advocatenkantoor Appelman heeft geruime ervaring in het personen- en familierecht. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.