Alimentatieplicht

Een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap is nooit prettig. Naast de nodige emotionele belasting zijn er vele andere zaken rondom het uit elkaar gaan die kunnen zorgen voor een hoop tijd en spanning, waaronder alimentatie. Belangrijke onderwerpen die dagelijks in alimentatiekwesties de revue passeren zijn de hoogte van de alimentatie, de duur, de wijze waarop alimentatie van wordt vastgesteld en wat de gevolgen zijn voor alimentatie bij eventueel gewijzigde omstandigheden.

Duur alimentatie

De huidige duur van de alimentatieplicht is 12 jaar. Deze termijn is niet absoluut: de rechter kan op verzoek van een der echtgenoten of partners van deze termijn afwijken. Wijziging kan dan bijvoorbeeld als valt te voorzien dat de andere, (ex-)echtgenoot of partner te zijner tijd in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Bijvoorbeeld door het verkrijgen van een (nieuwe) baan. Maar er zijn ook andere factoren die een belangrijke rol spelen. Een eventuele wijziging van de onderhoudsplicht wordt altijd beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Voor jongmeerderjarigen geldt een bijzondere onderhoudsplicht.

Opschorting of beperking

Een opschorting/beperking van de alimentatieplicht kan gegrond zijn op de reden dat het aan een van de partners zelf te wijten viel dat er niet binnen een passende tijd in zijn/haar eigen levensonderhoud kon worden voorzien. Passend werk vinden kan niet altijd eenvoudig zijn, zeker als er kinderen in het spel zijn. In dat geval spelen er ook andere belangen mee. Uitgangspunt is dat partners in hun eigen levensonderhoud moeten kunnen voorzien door bijvoorbeeld het vinden van passend werk. Komt vast te staan dat er geen, of niet op tijd, werk is gevonden terwijl dit in de gegeven omstandigheden wel mogelijk was, kan dat leiden tot een opschorting of beperking van de alimentatie. Een advocaat personen- en familierecht kan u hierover nader adviseren.

Ingangsdatum alimentatie

De datum waarop de verplichting tot betaling alimentatie ingaat is die waarop de echtscheidingsbeschikking of beëindiging partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit is een harde eis: de datum tot verplichting van betaling alimentatie kan niet eerder worden vastgesteld. Zodoende komt de verplichting tot betaling van (partner)alimentatie pas aan de orde als de echtscheiding definitief is gemaakt. In de praktijk wordt bij echtscheidingen vaak een akte van berusting gebruikt. In dat geval geven beide partijen aan tegen de uitspraak van de echtscheiding niet in hoger beroep te gaan. De echtscheidingsbeschikking kan dan direct worden ingeschreven.

Berekening omvang alimentatie

Er zijn twee belangrijke factoren die de omvang van de alimentatieplicht bepalen. Dit is de draagkracht van de financieel onderhoudende partner enerzijds en de behoeftigheid van de andere partner anderzijds. Ook is van belang welke inkomsten en (noodzakelijke) uitgaven de partners hebben. De rechtspraak maakt voor een berekening van de omvang gebruik van ontwikkelde richtlijnen door de werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak.

Op de draagkracht van de partner is ook de hoogte van de schulden van belang. Dit kunnen ook schulden zijn die ná het ontstaan van het tijdstip waarop de alimentatieplicht is komen vast te staan, tot stand zijn gekomen. Onder omstandigheden kunnen zelfs schulden waarop niet kan worden afgelost in de berekening worden meegenomen. De rechter kan hiervan echter afwijken. Voor de vraag in welke mate er sprake is van ‘behoeftigheid’  van de partner is van belang vast te stellen in hoeverre de alimentatiegerechtigde voldoende inkomsten heeft en in zijn/haar eigen bestaan kan voorzien.

Ontvangt een ouder kindgebonden budget, dan kan dat invloed hebben op een eventuele kinderalimentatie. Dit komt omdat het kindgebonden budget vaak invloed heeft op de draagkracht van de ouder.

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Alimentatie valt uiteen in kinderalimentatie en partneralimentatie. De niet-verzorgende ouder betaalt aan de verzorgende ouder alimentatie als bijdrage in de kosten voor zorg en opvoeding van de kinderen. Deze verplichting geldt totdat zij 21 zijn. Daarnaast kan er een verplichting zijn tot betaling partneralimentatie. Hebben ouders een omgangsregeling met het kind, dan kan dat gevolgen hebben voor het recht op en de hoogte van de alimentatie. Dit is afhankelijk van de omvang van de zorg die de ouders onderling voor de kinderen dragen.

Financiële positie nieuwe partner

De beide ex-partners kunnen een nieuwe relatie krijgen. In dat geval verandert de financiële positie en kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de alimentatie. De hoogte van de alimentatie dient in dat geval te worden berekend met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de hoogte en de aard van de uitgaven die de partners hadden gedaan tijdens het huwelijk. Dat vormt namelijk een zekere indicatie voor de mate van welstand waarin partijen hebben geleefd. Daarnaast kunnen concrete gegevens die een zekere verwachting creëren ten aanzien van kosten voor levensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde een rol spelen.

Alimentatie advocaat

In sommige gevallen heeft de alimentatieplichtige wel een hoog vermogen, maar slechts in beperkte mate inkomsten. Of in dat geval kan worden gevergd of de alimentatieplichtige inteert op zijn vermogen hangt af van alle omstandigheden van het geval. Ingeval de alimentatieplichtige bijvoorbeeld een dure woning heeft kan hem/haar onder bepaalde omstandigheden worden gevergd deze van de hand te doen. Onze echtscheidingsadvocaat heeft een grote expertise inzake alimentatiekwesties en kan u van nader advies voorzien.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.