Ouderlijk gezag

Na een scheiding behouden de beide ouders het gezag over het kind. Dit is alleen anders als een van de ouders van mening is dat het gezag beter bij die ouder alleen komt te liggen. De rechtbank kan in dat geval bij verzoekschrift toestaan dat een van de ouders het gezag voortaan solo zal uitoefenen.

Daarbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat een dergelijke maatregel in het belang van het kind dient te zijn. Aangezien het criterium ‘in het belang van het kind’ de rechter een discretionaire (grote mate van vrijheid bevoegdheid geeft om al dan niet te bepalen of een maatregel in het belang van het kind is, kan de achterliggende intentie van de wetgever, namelijk dat in beginsel beide ouders het gezag over het kind dragen, in sommige gevallen worden omzeild. Hier dienen echter wel gewichtige redenen aan ten grondslag liggen.

Gezag na scheiding met nieuwe partner

Ingeval van een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap komt het dikwijls voor dat de desbetreffende ouder een nieuwe partner krijgt. Hoofdregel is dat die persoon niet automatisch het gezag over de kinderen uitoefent. In dat geval kan de met gezag belaste ouder samen met diens partner gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. De voorwaarden hiervoor zijn afhankelijk van de specifieke situatie. Ingeval er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgt de moeder in de meeste gevallen het automatisch gezag. De vader kan dan gezamenlijk gezag aanvragen. Een eenoudergezag doet zich in de onderhavige gevallen voor of indien de rechter heeft beslist dat één ouder voortaan het gezag zal uitoefenen.

Gezag bij biologisch vaderschap

In het Nederlands personen- en familierecht is het niet automatisch hoofdregel dat de biologische vader het gezag over het kind krijgt. Daarvoor dient hij het kind eerst te erkennen. Als hij het kind heeft erkend kan hij vervolgens het (gezamenlijk) gezag aanvragen. Dit kan hij doen via een verzoekschrift bij de rechtbank. Deze regel geldt alleen ingeval de vader en de moeder niet getrouwd zijn: als de ouders voor of ten tijde van de geboorte getrouwd zijn verkrijgt de vader automatisch het gezag over het kind (art. 1:253a Burgerlijk Wetboek). Enige voorwaarde daarbij is dat het kind niet eerst is erkend door iemand anders.

Overigens kunnen partners of echtgenoten die een kind krijgen dat niet van een van hen is, verzoeken om het gezamenlijk gezag uit te oefenen. Dit geldt zowel ingeval van man/vrouwpaar als bij een vrouw/vrouwpaar (art. 1:253a Burgerlijk Wetboek).

Rechten en plichten ouderlijk gezag

Ouders die het gezag over een kind hebben zijn wettelijk verplicht om het kind te onderhouden tot hun 21ste. Deze onderhoudsplicht blijft onverkort gelden in geval van een scheiding of een beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Daarnaast hebben de met gezag belaste ouders de basisplicht om het kind te verzorgen en op te voeden.

Wijziging ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag kan op worden gewijzigd op verzoek van de Raad van de Kinderbescherming, of door één of beide ouders. Een verzoek met eenhoofdig gezag te worden bekleed wordt enkel toegewezen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de vraag op welke wijze het belang van het kind het beste gediend wordt. Zie deze pagina voor een aantal praktijkvoorbeelden van echte gerechtelijke uitspraken waarbij werd verzocht om een wijziging van het ouderlijk gezag. Een ouder kan een verzoek om met het gezamenlijk gezag te worden bekleed combineren met een verzoek tot achternaamswijziging. 

Advocaat familierecht

De rechter heeft sinds 2000 de mogelijkheid geboden dat het kind in geval van gezamenlijk gezag zijn verblijf bij een van de ouders zal hebben. Dit kan alleen gewijzigd worden indien de desbetreffende ouder bij wie het kind verblijft in onwil is of niet in staat is voor het kind te zorgen. Het slecht verlopen van een omgangsregeling is daarbij op zichzelf onvoldoende reden om te kunnen concluderen dat het gezamenlijk gezag dient te worden beëindigd en dat het gezag bij één van de ouders moet komen te rusten. Er moeten daarvoor zodoende meerdere redenen kunnen worden aangedragen die het verzoek kunnen ondersteunen. Een echtscheidingsadvocaat kan u daarbij verder helpen.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.