Voornaamswijziging

De naam vormt een onderdeel van de eigen identiteit, van iemands persoonlijkheid en het privéleven. Maar het komt regelmatig voor dat iemand -al dan niet na verloop van tijd- een voornaamswijziging wil of een voornaam wil toevoegen. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. In Nederland worden jaarlijks circa 500 verzoeken voor naamswijziging ingediend bij de rechtbank. Het merendeel daarvan wordt toegewezen, afhankelijk van de achterliggende reden en de gewenste voornaamswijziging of toevoeging. Een verzoek tot naamswijziging wordt ingediend door middel van een verzoekschrift bij de rechtbank. Hiervoor is bijstand van een advocaat vereist.

Voorwaarden

De wet stelt twee voorwaarden voor het indienen van een verzoek tot voornaamswijziging of naamstoevoeging. Ten eerste dient u aan te kunnen tonen dat er sprake is van persoonlijke (zwaarwichtige) belangen. Daarnaast mag de nieuwe naam niet ongepast zijn. In de rechtspraak worden zwaarwichtige redenen al snel aangenomen: van belang is dat de onderbouwing voor een verzoek tot voornaamswijziging deugdelijk is en dat het belang van de persoon om de voornaam te wijzigen genoegzaam blijkt. Dit belang wordt afgewogen tegen het maatschappelijke belang bij het hanteren van een consistente naam door iedereen.

Wijzigen, toevoegen of schrappen

Bij het verzoek tot voornaamswijziging kunt u uw voornaam wijzigen; in plaats daarvan (of in combinatie met) kunt u ook een voornaam toevoegen of laten schrappen. In de praktijk komt een wijziging van de voornaam het meest voor. Een toevoeging van de voornaam kan bijvoorbeeld verzocht worden om de naam van de ouder of grootouder te komen dragen. Voor een verzoek tot toevoeging, wijziging of schrapping van een voornaam gelden geen specifieke wettelijke bepalingen, enkel het vereiste dat de nieuwe naam niet ongepast mag zijn.

Procedure

De procedure voor het indienen van een verzoek tot voornaamswijziging verloopt als volgt. Aan de hand van de onderbouwing en achterliggende beweegredenen wordt een verzoekschrift opgesteld. Dit verzoekschrift wordt met de bijbehorende documenten (zie hieronder) ingediend bij de rechtbank. Het verzoekschrift kan enkel worden ingediend door een advocaat. De rechtbank bepaalt vervolgens de datum waarop de beschikking zal worden afgegeven. In het merendeel van de gevallen wordt het verzoek tot voornaamswijziging schriftelijk afgedaan.

Mondelinge behandeling ter zitting

Enkel als het verzoek niet op voorhand kan worden toegewezen (bijvoorbeeld omdat de naam ongepast is of omdat het verzoek onvoldoende is onderbouwd) zal een mondelinge behandeling ter zitting volgen. De omlooptijd van een verzoek tot voornaamswijziging bedraagt circa 2 maanden. Na de beschikking volgt een (doorgaans fictieve) hoger beroepstermijn, zodat de beschikking na afloop van de termijn van drie maanden definitief wordt. Van de beschikking wordt aantekening gemaakt in de geboorteakte, waarna u officiële documenten zoals uw ID-kaart, paspoort en rijbewijs desgewenst opnieuw kunt opvragen.

Intakegesprek, beoordeling verzoek en benodigde documenten

U kunt altijd gebruik maken van het gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Dit is echter niet noodzakelijk: de procedure kan desgewenst ook op afstand worden doorlopen. Daarbij kan de procedure alsmede tussentijdse ontwikkelingen over de procedure worden besproken via telefoon, mail of Skype. U kunt intakeformulier invullen, in dat geval nemen wij binnen 24 uur contact met u op.

Benodigde documenten

Voor de procedure zelf zijn in elk geval de volgende documenten benodigd, waarbij in een aantal gevallen deze documenten door ons kantoor kan worden opgevraagd:

  1. De gemeentelijke BRP-uittreksel (basisregistratie personen) van het adres waarop u staat ingeschreven. Indien u niet (langer) in Nederland staat ingeschreven is een uittreksel van uit het RNI-register (registratie niet-ingezetene) noodzakelijk;
  2. Uw afschrift van de geboorteakte, of, indien uw geboorteakte niet in Nederland is ingeschreven, uw originele geboorteakte; indien u deze ook niet heeft, zal een verklaring niet-voorkomen van de geboorteakte bij de gemeente Den Haag moeten worden opgevraagd;
  3. Schriftelijke bescheiden (bewijs en/of ondersteuning) voor het verzoek.

Indien het verzoek wordt ingediend voor een minderjarige, is daarnaast ook het BRP-uittreksel van beide ouders en/of een instemmingsverklaring van de andere ouder voor het verzoek tot voornaamswijziging benodigd. Overigens zal u een specifiek overzicht worden gestuurd met benodigde documenten, zodat u zeker weet dat u de juiste documenten voor het verzoek heeft.

Kosten

Bij een verzoek tot voornaamswijziging (of het toevoegen of schrappen van een voornaam) betaalt u niet per letter, maar bent u enkel advocaatkosten en griffierechten verschuldigd. In dit verband hanteert Advocatenkantoor Appelman een vaste prijsafspraak. Zo  komt u niet achteraf voor onverwachte kosten te staan en is op voorhand duidelijk wat u verschuldigd bent.

Voor een verzoek tot voornaamswijziging en / of naamstoevoeging wordt een all-in standaardtarief van €490,- gerekend, inclusief BTW en exclusief het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht van €291,-. Dit is voor de totale procedure, dus inclusief mail- en telefonisch contact, een eventueel intakegesprek, het beoordelen en verzamelen van de benodigde documenten en het opstellen en indien van het verzoekschrift. Dit bedrag geldt ook indien er (eventueel) een mondelinge behandeling ter zitting komt.

Toevoeging

Als u aanmerking komt voor toevoeging (ook wel: pro-deo), kan een verzoek tot naamswijziging of naamstoevoeging worden ingediend voor €187,- all-in. Een toevoeging voor een verzoek tot voornaamswijziging wordt door de Raad voor rechtsbijstand echter alleen verstrekt ingeval er sprake is van aantoonbaar psychisch lijden. Als u financieel in aanmerking komt voor toevoeging, dient u daarnaast dan ook een verklaring van een deskundige te overleggen waaruit blijkt dat u in behandeling staat of bent geweest voor psychische klachten die verband houden met uw voornaam. Overigens kunnen psychische klachten in dit verband vele oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak van psychische klachten is dat de naam nare herinneringen teweeg brengt, bijvoorbeeld door migratie, pesterijen of doordat de naam een associatie teweeg brengt met een of beide ouders waarmee de persoon een belaste achtergrond heeft.

Contact en advies

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier, mail ons direct via info@appelman.nl, bel 072 – 5123 229 of vul het intakeformulier in. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten, maar daarvoor is wel vereist dat u een verklaring van een deskundige kunt overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van aantoonbare psychische hinder door uw huidige naamsgebruik. Zie voor meer informatie omtrent toevoeging de pagina’s over gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten.