Voornaamswijziging

De naam vormt een onderdeel van de eigen identiteit, van iemands persoonlijkheid en het privéleven. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u voornemens bent uw voornaam te wijzigen. Dat is niet altijd een eenvoudige beslissing, maar onze advocaat voornaamswijziging voorziet u graag van nader advies. De specialisten van Advocatenkantoor Appelman hebben thans zo’n 30 jaar ervaring op het gebied van voornaamswijzigingen.

Gronden voor voornaamswijziging

Hieronder leest u meer informatie over welke specifieke situatie op u van toepassing is. Als uw situatie hier niet bij staat, kunt u uw vraag altijd vrijblijvend voorleggen voor nader advies.

 • Emotionele belasting (bijvoorbeeld depressie, pesterijen of vroegere verwaarlozing);
 • Een verkeerde geboorte-aangifte van de naam bij de gemeente (bijvoorbeeld verkeerde schrijfwijze, spelfout of een voornaam te veel/te weinig);
 • Geloofsovertuiging; de naam past niet bij een geloof, of de persoon is niet gelovig;
 • Ongepaste voornaam, of de voornaam is op een andere manier in het dagelijks leven hinderlijk;
 • De persoon gebruikt de officiële voornaam al lange tijd niet, maar een andersluidende roepnaam;
 • Een voornaam toevoegen of schrappen in verband met een verwijzing naar (groot)ouders;

In het meer algemeen geldt: de wet stelt twee voorwaarden aan een verzoek tot voornaamswijziging of naamstoevoeging. Ten eerste dient u een onderbouwde motivering te hebben voor het verzoek. Daarnaast mag de nieuwe naam niet ongepast zijn. Van belang is dat het verzoek tot voornaamswijziging  goed is onderbouwd.

Wijzigen, toevoegen of schrappen

U heeft verschillende mogelijkheden bij een voornaamswijziging. U kunt uw voornaam wijzigen, maar u kunt u ook een voornaam toevoegen of laten schrappen. Combinaties hiervan zijn ook mogelijk. In de praktijk komt een wijziging van de voornaam het meest voor. U kunt bijvoorbeeld ook verzoeken om een voornaam toe te voegen. Dit komt soms voor bij het toevoegen een naam van de ouder of grootouder. Voor een verzoek tot toevoeging, wijziging of schrapping van een voornaam gelden geen specifieke wettelijke bepalingen. De enige voorwaarde is dat de nieuwe naam niet ongepast mag zijn.

Procedure: kennismakingsgesprek of op afstand

U kunt vrijblijvend uw vraag voor een voornaamswijziging voorleggen via het intakeformulier of via het kantoornummer (072 5123229). Als op u op basis van het advies de procedure wenst te starten, is in de regel enkel een afschrift van de BRP en een afschrift van de geboorteakte benodigd. Deze kunt u zelf opvragen, maar dit kunnen wij ook kosteloos voor u doen. Verder wordt een verzoek tot voornaamswijziging door ons kantoor vanaf begin tot einde schriftelijk afgedaan.

Verdere procedure

De verdere procedure is als volgt:

 1. Opstellen verzoekschrift: als alle benodigde documenten in ons bezit zijn, stellen we het verzoekschrift op. Deze dienen we, na uw goedkeuring, zo snel mogelijk in bij de bevoegde rechtbank. Het verdere tijdsverloop is sterk afhankelijk van de rechtbank, maar doorgaans volgt er binnen circa 6 weken een uitspraak.
 2. Behandeling rechtbank en uitspraak: na de uitspraak volgt een (doorgaans fictieve) hoger beroepstermijn van drie maanden. Daarna wordt de uitspraak definitief. De ambtenaar maakt vervolgens een aantekening van de wijziging in de registers.
 3. Afronding procedure: nadat de uitspraak definitief is, kunt u officiële documenten zoals uw ID-kaart, paspoort en rijbewijs desgewenst opnieuw opvragen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen. Lees voor meer (gedetailleerde) informatie de pagina over de verdere procedure. 

Intakegesprek, beoordeling verzoek en benodigde documenten

U kunt altijd gebruik maken van het gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Dit is echter niet noodzakelijk: de procedure kan desgewenst ook op afstand worden doorlopen. Op het gebied van voornaamswijzigingen werken wij met het kantoor landelijk. U kunt het intakeformulier invullen, in dat geval nemen wij binnen 24 uur contact met u op.

Voornaam minderjarige wijzigen

Het komt vaak voor dat ouders de namen verkeerd doorgeven bij de geboorteaangifte. De aangifte is direct definitief, zodat een eventuele fout of correctie alleen kan plaatsvinden via de rechter. Ouders kunnen een dergelijk verzoek alleen of gezamenlijk indienen. De instemming van de andere ouder is wel vereist, ongeacht de gezagsrelatie. Een kind dat de leeftijd van 18 nog niet bereikt heeft kan alleen een verzoek tot voornaamswijziging indienen via zijn of haar ouders. Bij een minderjarige worden alleen de ouders aangemerkt als belanghebbende. Dat betekent dat naast de ouders en het kind niemand anders van het verzoek op de hoogte wordt gesteld. Zie voor meer informatie deze pagina over naamswijziging kind. 

Benodigde documenten

Voor de procedure zelf zijn in elk geval de volgende documenten benodigd. In een aantal gevallen kunnen wij deze documenten namens u opvragen. U kunt deze documenten ook (vaak online) zelf opvragen, dan worden de documenten naar uw thuisadres verstuurd:

 1. De gemeentelijke BRP-uittreksel (basisregistratie personen) van het adres waarop u staat ingeschreven. Indien u niet (langer) in Nederland staat ingeschreven is een uittreksel van uit het RNI-register (registratie niet-ingezetene) benodigd;
 2. De afschrift van de geboorteakte van degene om wie het verzoek gaat, of, indien de geboorteakte niet in Nederland is ingeschreven, de originele geboorteakte. Als ook deze niet aanwezig is, dan een (korte) toelichting op de reden van het ontbreken;
 3. Schriftelijke bescheiden (bewijs en/of ondersteuning) voor het verzoek.

Als het verzoek wordt ingediend voor een minderjarige, zijn naast deze documenten ook de BRP-uittreksel van beide ouders en/of een instemmingsverklaring van de andere ouder voor het verzoek tot voornaamswijziging benodigd. Desgewenst wordt u door ons kantoor een specifiek overzicht worden gestuurd met benodigde documenten, zodat u zeker weet dat u de juiste documenten in huis heeft.

Kosten

Bij een verzoek tot voornaamswijziging (of het toevoegen of schrappen van een voornaam) bent u enkel advocaatkosten en griffierechten verschuldigd. Voor een verzoek tot voornaamswijziging en / of naamstoevoeging hanteren wij een all-in standaardtarief van €787,-. Dit is inclusief BTW en inclusief het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht van €297,-. Dit bedrag geldt ook indien er (eventueel) een mondelinge behandeling ter zitting komt. Meer informatie hierover kunt u lezen op de pagina over de kosten.

Toevoeging: pro-deo

De kosten kunnen ook lager zijn. Als u aanmerking komt voor toevoeging (ook wel: pro-deo), kunt u een verzoek tot naamswijziging of naamstoevoeging indienen voor €280,- all-in. De Raad verstrekt een toevoeging voor een verzoek tot voornaamswijziging enkel als er sprake is van aantoonbaar psychisch lijden. Als u financieel in aanmerking komt voor toevoeging, dient u daarnaast dan ook een verklaring van een deskundige te overleggen. Overigens kunnen psychische klachten in dit verband vele oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak van psychische klachten is dat de naam nare herinneringen teweeg brengt bij de persoon, bijvoorbeeld door migratie, pesterijen. Een andere veelvoorkomende oorzaak is dat de naam een bij de persoon een associatie teweeg brengt met een of beide ouders waarmee de persoon een belaste achtergrond heeft.

Contact en advies

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier, mail ons direct via info@appelman.nl, bel 072 – 5123 229 of vul het intakeformulier in. U kunt er ook voor kiezen dat wij u terugbellen. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten, maar daarvoor is wel vereist dat u een verklaring van een deskundige kunt overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van aantoonbare psychische hinder door uw huidige naamsgebruik. Zie voor meer informatie omtrent toevoeging de pagina’s over gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten.