Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is het geheel aan rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers in de private en publieke sector.

Het arbeidsrecht is op te splitsen in individueel arbeidsovereenkomstenrecht, ambtenarenrecht, collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. De basis van het arbeidsrecht is de individuele arbeidsovereenkomst. Hieronder wordt de overeenkomst verstaan waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Advocaat arbeidsrecht voor beëindigingsovereenkomsten

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden bereikt de werknemer met de werkgever een overeenstemming over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Werknemer en werkgever leggen de gemaakte afspraken (incl. transitievergoeding) neer in een vaststellingsovereenkomst.  Onze advocaat arbeidsrecht heeft jarenlange ervaring met deze vorm van beëindiging van het dienstverband en kan zowel werknemers als werkgevers hierin begeleiden. Ook krijgt u advies over de beste wijze van beëindiging van het dienstverband: door middel van een vaststellingsovereenkomst, door een ontslagprocedure via het UWV of door ontbinding via de kantonrechter.

Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd zonder inachtneming van de geldende opzegtermijnen. Voor een beëindiging van het dienstverband op deze grond is vereist dat er sprake is van een dringende reden. De werknemer kan het ontslag binnen zes maanden aanvechten via de kantonrechter. Via deze procedure kan hij eisen weer te werk te worden gesteld een vordering tot loondoorbetaling indienen. Een ontslag op staande voet dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het kan als werknemer of werkgever dan ook verstandig zijn te toetsen of het ontslag op staande voet terecht gegeven is. Onze advocaat arbeidsrecht kan beoordelen welke mogelijkheden er zijn om het ontslag aan te vechten. Als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer zal in de regel geen recht zijn op een ontslagvergoeding.

Herplaatsing (outplacement)

Soms wordt een werknemer herplaatst. Dit doet zich voor als de onderneming reorganiseert. Van de werkgever wordt verlangd dat hij de werknemer helpt bij het vinden van passende arbeid. Pas als er geen mogelijkheid is om de werknemer binnen een redelijke termijn te herplaatsen, kan de werkgever overgaan tot ontslag. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen in dit kader zowel werknemers als werkgevers adviseren.

Schorsing/non-actiefstelling

Bepaalde incidenten op de werkvloer kunnen tot gevolg hebben dat een werknemer wordt geschorst. Door de werkgever wordt dan een nader onderzoek ingesteld. Hangende dit onderzoek mag de werknemer niet op het werk verschijnen. Hij heeft ook geen recht op doorbetaling van het loon. Als de resultaten uit het onderzoek daartoe aanleiding geven, zal de werkgever vervolgens over kunnen gaan tot een ontslag op staande voet. Dit mag alleen als daartoe dringende redenen zijn die het ontslag rechtvaardigen. Een advocaat arbeidsrecht kan door middel van een kort geding bewerkstelligen dat dat de werknemer weer te werk wordt gesteld.

Getuigschrift

Een getuigschrift is voor de werknemer in veel gevallen een belangrijk document. Het geeft weer hoe de werknemer heeft gepresteerd en welke kwaliteiten daarbij zijn benut. Op verzoek van de werknemer dient een werkgever altijd een getuigschrift te verstrekken. In een aantal gevallen kan een werknemer het niet eens zijn met deze beoordeling. Een advocaat arbeidsrecht kan u in dit geval nader advies geven.

Proeftijd

Gedurende de proeftijd mag een arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen. De werkgever dient namelijk wel de proeftijd te hebben benut. De werkgever moet de werknemer in staat hebben gesteld om zijn kwaliteiten te ontplooien. Maakt de werkgever misbruik van de proeftijd, dan zal hij jegens de werknemer schadeplichtig zijn. Ook is het voor de werknemer van belang altijd na te gaan of er wel binnen de proeftijd is opgezegd door de werkgever: het komt vaak voor dat de werkgever vergeet de bepalingen uit de Algemene Termijnenwet in acht te nemen. Ontslag tijdens de proeftijd is dus niet altijd vanzelfsprekend.

Ontslag tijdens ziekte

Als een werknemer ziek wordt, is dat voor zowel de werknemer zelf als de werkgever vervelend. De werknemer heeft een aantal rechten en plichten. De werkgever kan de werknemer in de meeste gevallen niet ontslaan. Voor een ontslag tijdens ziekte dienen gegronde redenen aanwezig te zijn. Een advocaat arbeidsrecht kan u nader adviseren over een kwestie bij ontslag tijdens ziekte. Als een werknemer in dienst blijft, zal hij na twee jaar geen recht meer hebben op loon krachtens de Ziektewet. De werknemer is dan geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Besluit van de ondernemingsraad

Ondernemingen met meer dan 50 werknemers dienen een ondernemingsraad te hebben. Als een werkgever een wijziging wenst aan te brengen in de organisatie, zal hij daartoe veelal toestemming nodig hebben van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad geeft dan een besluit. Vaak komt het voor dat een deel van de werknemers het niet mee eens is. Werknemers kunnen tegen besluiten bezwaar maken. Een advocaat arbeidsrecht kan in dit kader nader advies geven.

Nulurencontract

Een nulurencontract heet ook wel een oproepcontract. Bij deze vorm van arbeidscontracten wordt alleen arbeid verricht als er volgens de werkgever arbeid beschikbaar is. Zoals bij een regulier arbeidscontract bestaat alleen een recht op loon als er arbeid is verricht en omgekeerd. Aan een nulurencontract zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Advocaat arbeidsrecht

De arbeidsrecht advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben geruime ervaring in het arbeidsrecht en staan u graag terzijde in het adviserende voortraject of bij het procederen in ontslagzaken. Onze advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterbovenzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.