Appelman Appelman logo
Nieuwlandersingel 53 1814 CK Alkmaar 072 512 32 29

Ondernemingsraad

In sommige gevallen kan een werkgever een wijziging aanbrengen in de organisatie waar de werknemer zijn dienstverband heeft. Als het gaat om een ingrijpende wijziging zal deze eerder worden geaccepteerd indien de ondernemingsraad met de wijziging heeft ingestemd.

Instemming ondernemingsraad

Organisaties met meer dan 50 werknemers dienen over een ondernemingsraad (OR) beschikken. Door de OR krijgen de werknemers inspraak in de organisatie waarvoor zij werken. Ook kan de OR controleren of de werkgever zich houdt aan bestaande wet- en regelgeving en kan zij de werkgever hierover adviseren. Van oorsprong viel het criterium ‘zwaarwichtig belang’, dat verband houdt met wijzigingen in de arbeidsorganisatie, af te leiden uit de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de werkgever. Dit standpunt is deels verlaten, echter blijft deze regeling nog onverminderd van kracht op de werkgever die de cao wilt aanpassen. Indien hij hiertoe voornemens is doet hij er verstandig aan advies in de te winnen van de ondernemingsraad.

Veel voorkomende vragen ondernemingsraad

In veel beschikkingen van de Ondernemingskamer Amsterdam gaat het om de vraag of een ondernemer een wijziging mag doorvoeren in de organisatie zonder voorafgaande toestemming van de ondernemingsraad. In een aantal gevallen wordt geoordeeld dat de ondernemer inderdaad voorafgaand advies had moeten inwinnen.

In veel gevallen gaat het daarbij om een beroep het instemmingsrecht van de OR op grond van art. 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR). Of er sprake is van een belangrijke wijziging in de organisatie waarvoor toestemming van de ondernemingsraad is vereist, gaat het dan om gevallen zoals:

– Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;

– Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming;

– Belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;

Beroep in strijd met redelijkheid en billijkheid

Individuele werknemers hebben niet de mogelijkheid om tegen een bepaalde wijziging een beroep te doen op de redelijkheid en billijkheid als tegen de instemming van de ondernemingsraad geen bezwaar is gemaakt. Met andere woorden, het besluit van de ondernemingsraad is leidend en individuele medewerkers dienen dan ook door middel van een raadpleging hun zienswijze naar voren te brengen.

Recente ontwikkelingen omtrent de ondernemingsraad

De afgelopen twee jaar zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd ten aanzien van de bevoegdheden van de ondernemingsraad. Zo is per 1 juli 2016 is in verband met de Wet Huis voor klokkenluiders het instemmingsrecht uitgebreid voor de ondernemingsraad ten aanzien van een eventueel op te stellen klokkenluidersregeling. Daarnaast is per 1 oktober 2016 het instemmingsrecht van de ondernemingsraad ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen uitgebreid en zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de positionering van de preventiemedewerker.

Doel ondernemingsraad ten aanzien van besluitvorming

Het doel van de ondernemingsraad is om medezeggenschap binnen de organisatie te waarborgen. Zo speelt geregeld de vraag hoe een besluit van de werkgever dient te worden afgebakend ten aanzien van besluiten op een ander niveau dan de ondernemingsraad.

Transitievergoeding

In de zaak Honeywel (Hof Amsterdam 8 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2010JAR 2017/149, m.nt. I. Zaal.) l had de Ondernemingskamer voor de tweede maal geoordeeld over de vraag of een ondernemer gehouden is na de invoering van de Wet werk en zekerheid een beëindigingsvergoeding aan te bieden op grond van een wettelijke transitievergoeding bij reorganisatie. Het Hof oordeelde dat er in dit geval niet dusdanig sprake was van een samenhang tussen het besluit van de reorganisatie dat de werkgever gehouden was een vergelijkbare regeling aan te bieden.

Hulp nodig van een advocaat bij kwesties omtrent de ondernemingsraad?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.