Zorgplicht werkgever

Werkomgeving

Werkgevers zijn verplicht om een veilige werkomgeving te creëren voor haar werknemers. Dit heet ook wel de zorgplicht van de werkgever. Deze zorgplicht kent over het algemeen een ruime strekking, maar houdt kortweg in dat de werkgever redelijke maatregelen moet treffen om de voorkomen dat werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. Ook moet de werkgever – voor zover redelijkerwijs nodig is – aanwijzingen verstrekken aan haar werknemers.

Aansprakelijkheid werkgever

Uit de rechtspraak blijkt dat een werkgever al snel aansprakelijk kan zijn voor schade die een werknemer op de werkvloer lijdt. De zorgplicht van de werkgever is een bijzondere regeling op de algemene aansprakelijkheidsnorm. Een algemene toets om vast te stellen wanneer de werkgever zijn aansprakelijkheid heeft geschonden is er niet, maar kern voor vaststelling van de aansprakelijkheid is of de werkgever voldoende maatregelen heeft genomen om bepaalde risico’s op de werkvloer te vermijden.

Bewijslast

Omdat een werknemer doorgaans wordt beschouwd als zwakkere partij, is de werkgever alleen dan niet aansprakelijk als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de werknemer. Is hiervan geen sprake of slaagt de werkgever niet in dit bewijs, dan is hij voor de door de werknemer geleden schade aansprakelijk.

Het wettelijk systeem kent bovendien een omkering van de bewijslast: de werknemer moet niet stellen en bewijzen dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en dat de werknemer daardoor schade heeft geleden, maar de werknemer moet enkel stellen en bewijzen dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden. De werkgever moet dan stellen en bewijzen dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden, met andere woorden dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen om die schade te voorkomen.

Slaagt de werkgever hier niet in, dan staat in principe het causaal verband (het directe gevolg) tussen de schade en de schending van de zorgplicht vast. De werkgever kan aansprakelijkheid dan alleen nog voorkomen als hij aantoont dat de schade ook zou zijn ontstaan als hij zijn zorgplicht niet zou hebben geschonden.

Werkgerelateerde schade

Veel aansprakelijkheidsclaims spelen zich buiten de werkvloer af, bijvoorbeeld ingeval van bedrijfsuitjes. Ook in die gevallen heeft de werkgever een zorgplicht, ook al houdt het geen (direct) verband met werkgerelateerde omstandigheden. Als de relatie met het werk minder voor de hand ligt, kan wel de vraag aan de orde komen of de werkgever specifieke zorgmaatregelen had kunnen treffen of behoorde te treffen.

Advocaat arbeidsrecht

De zorgplicht van de werkgever is een vaak terugkerend thema binnen het arbeidsrecht. Vanwege de aanzienlijke schadeposten die zich door bijvoorbeeld een bedrijfsongeval kunnen voordoen, is het voor zowel werknemers als werkgevers van belang om bij een eventuele aansprakelijkheidsstelling op voorhand advies in te winnen van een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht. Vaak is een regeling buiten rechte mogelijk, maar indien nodig staat onze advocaat arbeidsrecht u terzijde in een procedure.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.