Verzoekschrift

Een officieel processtuk dat door een advocaat bij de rechtbank wordt ingediend. Het verzoekschrift vermeldt de gronden van het op de wet gebaseerde verzoek: bijvoorbeeld scheiding, alimentatie, gezag of omgang. De advocaat stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, naar de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de verzoeker.

Het inleiden van een zaak door middel van een verzoekschrift is een van de wijzen waarop een procedure kan worden ingeleid. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan een zaak daarnaast ook door middel van een dagvaarding worden aangebracht. Op beide varianten zijn verschillende wettelijke bepalingen van toepassing. De wijze waarop de zaak dient te worden ingeleid hangt af van het onderwerp: doorgaans worden vorderingen ingeleid met een dagvaarding, terwijl verzoeken in het kader van het personen- en familierecht (zoals adoptie, echtscheiding) worden ingeleid met een verzoekschrift. Dit is afhankelijk van de aard van de zaak.

In een verzoekschriftprocedure heet de verzoekende partij verzoeker en de wederpartij verweerder of belanghebbende. Bij een dagvaardingsprocedure gaat het respectievelijk om eiser(es) en gedaagde. Tot slot heet een uitspraak in een verzoekschriftprocedure een beschikking en in een dagvaardingsprocedure een vonnis. Dit is vooral een terminologisch verschil, maar beschikkingen kunnen over het algemeen niet ten uitvoer worden gelegd.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 3 Rv; art. 187 Rv; art. art. 262 Rv.
Synoniemen aanvraag, petitie, rekest