Advocaat (mv: advocaat)

Een advocaat is een vertrouwenspersoon die in burgerlijke en in strafzaken een partij bijstaat. De advocaat is in een aantal gerechtelijke procedures uitsluitend bevoegd om een persoon in rechte te vertegenwoordigen en treedt in dat geval op als gemachtigde. Daarnaast geeft een advocaat zijn cliënt raad op juridisch vlak.

Een advocaat wordt geacht onafhankelijk te zijn, in die zin dat een advocaat niet voor meerdere partijen tegelijk werkzaam mag zijn. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen; het ligt in dat geval immers in de rede dat een advocaat niet de volle belangen van één partij kan behartigen. Daarnaast dient een advocaat zich te houden aan een aantal gedragsregels, die onder meer beogen te waarborgen dat een advocaat zijn beroep integer, onafhankelijk en professioneel uitvoert.

 

Categorie Procesrecht
Regeling
Wetsartikel art. 1 e.v. Advocatenwet
Synoniemen raadsheer, raadsvrouw