Onderzoeksplicht koper en consument

In de maatschappij worden dagelijks vele overeenkomsten afgesloten. In de meeste gevallen wordt de overeenkomst door beide partijen nagekomen, maar net zo vaak schiet een van de partijen tekort in de nakoming. Bij een koopovereenkomst is art. 7:5 e.v. BW van toepassing: hiervan is sprake indien een goed wordt geleverd tegen betaling door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een consument -natuurlijke persoon- anderzijds. Indien hieraan voldaan is, is er sprake van een consumentenkoop: dat betekent dat de consument een aantal beschermingsmiddelen geniet op grond van de wet.

Conformiteit van het gekochte goed

Op grond van art. 7:17 BW dient de gekochte zaak aan de overeenkomst te beantwoorden. De wet stelt in art. 7:17 lid 2 BW dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mede op grond van de door de verkoper gedane mededelingen en op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Er is in elk geval geen sprake van een zaak die aan de overeenkomst beantwoordt indien het product niet de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Dit heet ook wel non-conformiteit. Zo zal een wasmachine waarvan de deur vanwege een technisch mankement niet sluit, niet aan de overeenkomst beantwoorden en dus non-conform zijn. Of een zaak met verborgen gebreken. In dit laatste geval zal tevens sprake kunnen zijn van dwaling.

Rechten in geval van non-conformiteit

In geval van non-conformiteit heeft de koper het recht om herstel van het geleverde, aflevering van het ontbrekende (indien daarvan sprake is) en in het uiterste geval vervanging van de afgeleverde zaak. Als dit geen soelaas biedt of de verkoper heeft aangegeven hieraan niet mee te willen werken, kan de koper ontbinding van de koopovereenkomst vorderen en schadevergoeding eisen.

Binnen bekwame tijd mededeling

De koper kan geen beroep meer doen op non-conformiteit als hij niet binnen een redelijke termijn, waarbinnen hij bekend is geworden of bekend had behoren te zijn met het gebrek, geen mededeling heeft gedaan aan de verkoper. Ook heeft de koper een onderzoeksplicht.

Onderzoeksplicht bij koop

De koper kan vanzelfsprekend niet altijd de non-conformiteit van een zaak inroepen. Van de koper mag enige redelijke inspanning gevergd worden om te voorkomen dat hij op een later moment constateert dat de zaak non-conform is. Hoe ver deze onderzoeksplicht reikt, verschilt van geval tot geval. Bij twijfel is het altijd raadzaam om inlichtingen in te winnen.

Koop van een primaire leverancier of secundaire koop

De regeling omtrent non-conformiteit is onverkort van toepassing ingeval de consument een tweedehands product aanschaft. Uiteraard kan minder snel worden verwacht dat bij een tweedehands koop de afgeleverde zaak dezelfde eigenschappen bezit als een nieuwe versie. Om die reden kan bij een tweedehands koop minder snel een beroep worden gedaan op non-conformiteit.

Onderzoeksplicht tegenover mededelingsplicht

Niet alleen heeft de koper verplichtingen met betrekking tot onderzoek aan de zaak. Ook de verkoper dient redelijkerwijs datgene aan informatie te verschaffen wat noodzakelijk kan zijn bij de beoordeling van de consument om al dan niet tot aankoop over te gaan. Hieromtrent zijn ook de meer specifieke bepalingen omtrent dwaling van toepassing. Van dwaling is sprake indien de koper de overeenkomst heeft gesloten wegens een verkeerde voorstelling van zaken.

Hulp nodig van een advocaat verbintenissenrecht?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.