Geldleningsovereenkomst

Wat is een overeenkomst van geldlening?

De overeenkomst van geldlening heeft betrekking op het uitlenen van geld. Het is een bijzondere vorm van verbruikleen. Het ziet toe op de situatie waarbij iemand zich verbindt aan een andere partij om een gelijke som geld terug te betalen. De geldleningsovereenkomst is geregeld in art. 7:129 e.v. BW. Het is een zeldzame overeenkomst, in die zin dat er geen speciale regelingen is getroffen voor bijvoorbeeld de verbruiklening van roerende zaken of effecten. Dit is overgelaten aan de contractsvrijheid van partijen. De geldleningsovereenkomst kan worden aangegaan voor giraal of chartaal geld.

Afspraken in overeenkomst

In de overeenkomst van geldlening kunnen onder meer zaken worden geregeld als: wijze van betaling (in termijnen of ineens), wijze van afbetaling, of de lener aan de uitlener zekerheid verstrekt in de vorm van hypotheek of pand, etc.

Uitlener en lener

De overeenkomst van geldlening kan worden gesloten tussen een natuurlijk persoon en een kredietverstrekker, maar ook tussen twee natuurlijke personen. In dit laatste geval kan het gaan om een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Aan de andere kant kan de lener een consument zijn, maar ook een rechtspersoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

Overeenkomstige som geld

In de meeste gevallen zal de lener aan de uitlener een vergoeding verschuldigd zijn in de vorm van rente. De hoogte hiervan dient schriftelijk te worden vastgelegd. Als er geen hoogte wordt overeengekomen, zal de lener de wettelijke rente verschuldigd zijn. Daarnaast wordt onder terugbetaling ook verstaan kosten, inflatiecorrecties en wat verder uit de overeenkomst mocht voortvloeien. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de (nominale) hoofdsom en bijkomende bedragen. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat een lener alleen de hoofdsom verschuldigd zal zijn.

Wijze van terugbetaling

Terugbetaling van de geleende som geld kan ineens of in termijnen. Terugbetaling kan echter ook plaatsvinden door inbetalinggeving, verrekening of schuldvernieuwing. Bij inbetalinggeving wordt de verschuldigde prestatie (het terugbetalen van geld) vervangen door een andere prestatie. Dat mag uiteraard alleen met instemming van de uitlener. Bij verrekening worden wederkerige prestaties tegen elkaar ‘weggestreept’. Bij schuldvernieuwing wordt de oude prestatie weggestreept en komt daarvoor een nieuwe prestatie in de plaats.

Schuldbekentenis

Een schuldbekentenis is een schriftelijk stuk waaruit de rechtsverhouding van partijen blijkt. Dit levert in de regel dwingend bewijs op. Vereist is wel dat de akte met de hand is geschreven of als in de akte het geldbedrag voluit met handgeschreven letters vermeld staat.

Incasso van een geldlening

Indien niet binnen de in de overeenkomst van geldlening gestelde termijn wordt terugbetaald, zal de lener in gebreke zijn. De lener is verplicht om binnen zes weken na een verzochte opeising door de uitlener over te gaan tot terugbetaling. Dit is alleen anders indien uit de overeenkomst een andere termijn voortvloeit. In geval van een incasso van een geldlening kan een advocaat van Advocatenkantoor Appelman u adviseren over de beste aanpak. In veel gevallen kan een minnelijke regeling worden getroffen, maar zo nodig kan de vordering uit hoofde van geldlening door middel van een gerechtelijke procedure worden geïncasseerd. Lees hier meer over een incassoprocedure.

Opstellen van een overeenkomst tot geldlening

De advocaat verbintenissenrecht van Advocatenkantoor Appelman heeft veel ervaring in het opstellen van geldleningsovereenkomsten. De advocaten van Advocatenkantoor Appelman kennen hun cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.