Civiel recht (algemeen verbintenissenrecht)

U weet het misschien niet, maar u sluit bijna elke dag wel een overeenkomst af. Soms gaat dat bijna onbewust, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. Tekent u een koopcontract, dan geeft u daar waarschijnlijk wat meer aandacht aan. Het overeenkomstenrecht of contractenrecht valt onder het verbintenissenrecht. Dus of u nou boodschappen doet of een contract tekent, op alle overeenkomsten is het verbintenissenrecht van toepassing.

Verbintenissenrecht

Er bestaan verschillende soorten verbintenissen. Zo zijn er wettelijke verbintenissen, natuurlijke verbintenissen en verbintenissen uit overeenkomst. Is er een verbintenis, dan is de ‘schuldenaar’ verplicht een prestatie te leveren aan de ‘schuldeiser’. Vaak gaat dat prima, maar soms komt een partij de gemaakte afspraak niet na of bestaat er onduidelijkheid over de gemaakte afspraken. Dan is het goed om een advocaat in te schakelen. U kunt ook een advocaat in de arm nemen bij het schriftelijk vastleggen van een afspraak.

Overeenkomstenrecht

Zoals gememoreerd sluit iemand vaak op dagelijks basis een overeenkomst. Zowel met, als tussen ondernemingen. Een belangrijk uitgangspunt in het Nederlands overeenkomstenrecht is dat een ieder vrij is om een overeenkomst te sluiten met wie dan ook en daarin de afspraken op te nemen die hem of haar goeddunkt. De wet regelt vervolgens wat er gebeurt als een partij bijvoorbeeld een afspraak niet, of niet deugdelijk nakomt. Een aantal belangrijke onderwerpen komt hierna aan de orde, waarbij de algemene voorwaarden in een overeenkomst met een onderneming een van de meest voorkomende is. Een gespecialiseerd advocaat overeenkomstenrecht kan een partij terzijde staan bij het verstrekken van advies alsmede het beoordelen en opstellen van contracten.

Onrechtmatige daad en wanprestatie

Komt een partij bij een overeenkomst een afspraak niet of niet deugdelijk na, dan leidt tot een zogenoemde tekortkoming in de nakoming. Dit heet ook wel een wanprestatie. Behoudens de situatie dat er sprake is van overmacht, is deze partij verplicht de schade die andere partij hierdoor lijdt, te vergoeden. Ook kan de partij onder voorwaarden de overeenkomst ontbinden.  Meestal is een ingebrekestelling eerst vereist. In de volksmond wordt een niet-nakoming van afspraken in een dergelijke situatie ook wel aangeduid met de term ‘aansprakelijkheidstelling’, maar deze term is veelal geserveerd voor de situatie dat een persoon een onrechtmatige daad pleegt. Daarvan is – grofweg gezegd – sprake als een partij een gedraging in strijd de maatschappelijke zorgvuldigheid verricht en daardoor een ander schade berokkent. Dit heet ook wel buitencontractuele aansprakelijkheid, omdat de partij schade veroorzaakt zonder dat hij jegens de benadeelde contractspartij is. Net als bij een wanprestatie kan de benadeelde partij schadevergoeding vorderen. Is de schade lastig te begroten, dan kan via de rechter een zogenoemde schadestaatprocedure worden gevoerd.

Vaststellingsovereenkomst

Een groot deel van de vaststellingsovereenkomsten komen voor in het arbeidsrecht. Die worden ook wel beëindigingsovereenkomsten genaamd. In het verbintenissenrecht kan een partij ook een vaststellingsovereenkomst te sluiten om een einde te brengen aan een onzeker rechtsgeschil. Veel van dergelijke overeenkomsten worden gesloten in het kader van schikkingsonderhandelingen. Wat ook vaak voorkomt, is dat partijen (mondeling) een overeenkomst van geldlening sluiten zonder afspraken op papier te zetten. Maakt de schuldenaar daarna (alsnog) een schuldbekentenis op, dan kwalificeert dat als een vaststellingsovereenkomst. Met regelmaat wordt geprocedeerd over geschillen in het kader van geldleningen. De schuldenaar kan, tenzij dit in het contract is uitgesloten, een (geld)vordering overdragen aan een nieuwe schuldeiser. Dit heet ook wel een cessie.

Franchiseovereenkomst

Een van de meest voorkomende zakelijke overeenkomsten is de franchiseovereenkomst. De franchisenemer mag doorgaans tegen een vergoeding gebruik maken van onder meer het merk en de huisstijl van de franchisegever. Gelet op de belangen van zowel franchisenemer en franchisegever zijn de afspraken uit de franchiseovereenkomst het belangrijkste aspect om op terug te vallen. Zowel franchisenemer als franchisegever kunnen nakoming vorderen van de afspraken uit de franchiseovereenkomst.

Distributie- en agentuurovereenkomsten

Leveranciers maken vaak gebruik van distributieovereenkomsten. Kern van de afspraak is dan de distributeur dan exclusief de producten van de leverancier binnen een bepaalde regio mag verkopen. Afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst kwalificeert deze als een duurovereenkomst. Dat betekent dat de overeenkomst slechts onder voorwaarden mag worden opgezegd. Vooral voor de distributeur is dit van belang omdat hij vaak afhankelijk is van de leverancier en erop moet vertrouwen dat de contractuele relatie niet (plotseling) wordt beëindigd. Zowel distributeurs als leveranciers kunnen bij onze advocaten terecht voor rechtsbijstand, alsook voor ondersteuning op het gebied van agentuurovereenkomsten.

Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaringen komen op een aantal gebieden voor. Zo bevat een mediationovereenkomst vaak een clausule waarin partijen vertrouwelijkheid overeenkomen. Verder kan een onderneming gebruik maken van een geheimhoudingsverklaring om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen te beschermen, wat mede ziet op het beschermen van eventuele intellectuele eigendomsrechten die de onderneming heeft. De geheimhoudingsverklaring kan vorm worden gegeven door middel van een geheimhoudingsovereenkomst. Vaak bevat de overeenkomst een bepaling dat degene die tot geheimhouding verplicht is, een hoge contractuele boete verbeurt bij overtreding van het beding.

Advocaat verbintenissenrecht regio Alkmaar en omstreken

Onze advocaat verbintenissenrecht en procesrecht heeft geruime ervaring op veelvoorkomende gebieden binnen het overeenkomstenrecht. Wij bieden – naast de kwaliteit van een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek