Procesrecht

Burgerlijke rechtsvordering

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn alle regels opgenomen die betrekking hebben op de wijze van procesvoering. Het procesrecht is van belang voor zowel particulieren als ondernemingen die te maken kunnen krijgen met een (juridisch) geschil. Het is de rol van een advocaat procesrecht om in dergelijke gevallen te onderhandelen en te bemiddelen. Indien zulks niet lukt, zal de gang naar de rechter moeten worden gemaakt om het conflict te beslechten. Een gedegen advocaat procesrecht is in staat om de meest geëigende processtrategie te bepalen.

Bevoegde rechter tot kennisneming van het geschil

Relatief eenvoudige zaken worden voor de kantonrechter gebracht en behandelt zaken waarvan (aannemelijk is dat) de vordering niet meer dan €25.000,- bedraagt. De kantonrechter behandelt ook arbeidsrechtelijke geschillen, huurgeschillen en geschillen inzake consumentenkoop. Procesvertegenwoordiging door een advocaat is in die gevallen niet verplicht. Toch gebeurt dit in de praktijk vrijwel altijd, omdat er desondanks vaak grote belangen spelen. Zo wordt bij arbeidsrechtelijke geschillen vrijwel altijd gebruik gemaakt van een advocaat.

Dagvaarding en verzoekschrift

Afhankelijk van de aard van het onderwerp dient een gerechtelijke procedure te worden ingeleid met een dagvaarding of een verzoekschrift. Dagvaardingsprocedures hebben in de regel betrekking op vorderingen, zoals aansprakelijkheidsstellingen. In het meer algemeen wordt de rechter gevraagd om een oordeel over een bestaand conflict. Een dagvaarding wordt in de regel opgesteld door een jurist of advocaat. Een deurwaarder betekent de dagvaarding vervolgens aan de partij die dient te worden opgeroepen ter zitting.

Is een procedure eenmaal aanhangig, dan kan een partij in principe ook na eventuele intrekking om een proceskostenveroordeling verzoeken.

Verzoekschriftprocedure

Een verzoekschriftprocedure heeft veelal betrekking op het personen- en familierecht. Bij een verzoekschriftprocedure wordt de rechter gevraagd om iets te doen. Bijvoorbeeld het uitspreken van een verzoek tot echtscheiding, of het toewijzen van een verzoek tot adoptie. Net als bij een dagvaardingsprocedure wordt ook bij een verzoekschriftprocedure de wederpartij in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren.

Kort geding

Een kort gedingprocedure is een gerechtelijke procedure met een relatief kort tijdsbestek. Om een kort geding aanhangig te kunnen maken is in elk geval vereist dat het gaat om spoedeisendheid. Dat betekent dat de uitkomst van een gerechtelijke uitspraak in de bodemprocedure -die vaak maanden tot jaren kan duren- niet kan worden afgewacht. Vaak gaat het hierbij om zaken waarbij te voorzien valt dat er op korte termijn (aanzienlijke) schade kan optreden wegens een handelen of nalaten van de wederpartij, en waarbij snelle actie geboden is. Een kort geding rechter geeft alleen een ‘voorlopig oordeel’. Dat betekent dat het geschil definitief beslecht wordt in de bodemprocedure. Bij een incasso geldt als voorwaarde dat het moet gaan om een relatief eenvoudige vordering.  Tegen een uitspraak in kort geding staat hoger beroep open. Al staat een kort geding procedure in beginsel alleen open voor dagvaardingsprocedures, kunnen ook verzoekschriftprocedures onder omstandigheden worden aangemerkt als spoedeisend.

Wat betreft de kosten voor een kort geding zijn zij vermeld dat de hoogte hiervan van een aantal factoren afhankelijk is,. Met name de aard en complexiteit spelen vaak een rol.

Bodemprocedure

Tijdens een bodemprocedure vindt de behandeling van het geschil ten gronde plaats. Tijdens de bodemprocedure wordt een datum ingepland voor de rolzitting, waarop partijen in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt mondeling toe te lichten. De gedaagde partij wordt in de gelegenheid gesteld verweer te voeren door middel van een conclusie van antwoord, waarna de eisende partij een conclusie van repliek en de verweer nogmaals een conclusie van dupliek kan indienen. Soms komt het voor dat een partij niet op de mondelinge behandeling ter zitting komt opdagen. In dat geval kan de rechter een verstekvonnis wijzen, indien de vordering of het verzochte hem gegrond voorkomt. Dit wordt slechts marginaal door de rechter getoetst. In een aantal gevallen komen partijen tot een tussentijdse schikking. Komt het niet tot een schikking, dan zal de rechter uitspraak doen in de vorm van een vonnis.

Hoger beroep

In de hoger beroepsprocedure wordt de gehele rechtszaak opnieuw beoordeeld. Dat gebeurt meestal door drie rechters. Niet alle vonnissen zijn vatbaar voor hoger beroep: vereist is dat het financieel belang tenminste €1750,- bedraagt. Hoger beroep in het civiele en strafrecht kan alleen worden ingesteld met behulp van een advocaat. De termijn voor hoger beroep bedraagt drie maanden, waarna het vonnis onherroepelijk wordt.

Voorlopig getuigenverhoor

In het recht geldt: gelijk hebben is niet hetzelfde dan gelijk krijgen. Als u twijfelt u of u voldoende bewijs heeft of wanneer u niet zeker bent over bepaalde feiten, kunt u (al dan niet via een advocaat) een verzoek indienen voor een voorlopig getuigenverhoor. De rechter zal het verzoekschrift beoordelen en vervolgens de indiener en de wederpartij (als die bekend is) oproepen voor een mondelinge behandeling. Daarna wordt beslist op het verzoek tot voorlopig getuigenverhoor. Is er sprake van spoed? Dan blijft een mondelinge behandeling achterwege en zal de rechter direct op het verzoek beslissen. Op basis van de uitkomsten van het getuigenverhoor heeft u (meer) zekerheid over uw kansen in een gerechtelijke procedure.

Vrijwaring, voeging en tussenkomst

Soms komt het voor dat een partij in een procedure wordt betrokken maar een derde aansprakelijk is. Deze partij (de gedaagde) kan de derde onder voorwaarden in vrijwaring oproepen. Bij voeging en tussenkomst mengt een partij zich daarentegen in een bestaande procedure

Advocaat procesrecht

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben meer dan 30 jaar ervaring in de advocatuur en hebben grote kennis van het procesrecht. Door die lange ervaring weten de advocaten als geen ander wat de beste processtrategie is: bemiddelen, onderhandelen, of een gerechtelijke procedure starten. Ook tijdens de gerechtelijke procedure kan het vaak voorkomen dat partijen alsnog een schikking treffen. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Uw advocaten op dit gebied

Johan de Haan

Uw advocaten op dit gebied

Franky Menso