Aansprakelijkheid

Een persoon, instantie of onderneming is jegens een ander aansprakelijk ingeval er sprake is van een onrechtmatige daad of wanprestatie.

In het maatschappelijk verkeer duidt de term op het verkrijgen van schadevergoeding ingeval er sprake is van een schadepost. Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit een niet-contractuele aansprakelijkheid (bijvoorbeeld wegens een toerekenbaar feitelijk handelen waarbij opzettelijk schade aan eigendommen van anderen wordt berokkend, ook wel onrechtmatige daad) of indien sprake is van een contractuele aansprakelijkheid (bijvoorbeeld omdat een partij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt en daarbij schade aan de wederpartij berokkent, ook wel wanprestatie).

Hoofdregel is dat de persoon die een onrechtmatige daad pleegt, alleen aansprakelijk is indien de gedraging hem kan worden verweten, hij heeft gehandeld in strijd met een wettelijk voorschrift of indien de schade naar verkeersopvattingen voor zijn rekening behoort te komen. Daarnaast kan een persoon aansprakelijk zijn voor anderen: bijvoorbeeld in geval van aansprakelijkheid voor ondergeschikten, of aansprakelijkheid voor dieren en opstallen.

Regeling
Wetsartikel Art. 6:162 BW; art. 6:74 BW
Synoniemen Aansprakelijk, onrechtmatige daad, wanprestatie