Voorlopig getuigenverhoor

Een voorlopig getuigenverhoor is een methode om in een gerechtelijke procedure op voorhand vast te stellen of er voldoende bewijs is. De eiser die een dagvaarding uitbrengt kan op deze wijze nagaan of hij voldoende draagvlak heeft om zijn vorderingen te ondersteunen. Door het instellen van een voorlopig getuigenverhoor kan een partij getuigen onder ede (laten) verhoren. Het getuigenverhoor kan plaatsvinden voordat de daadwerkelijke dagvaardingsprocedure aanhangig wordt gemaakt.

Een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor wordt ingediend bij de rechter die -vermoedelijk- bevoegd zal zijn om kennis te nemen van het geschil. In het andere geval zal het verzoek tot voorlopig getuigenverhoor worden ingediend bij de rechter die absoluut bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Van belang daarbij is ook in welk arrondissement de getuigen verblijven.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 186 Rv
Synoniemen