Toerekenbare tekortkoming

De situatie waarbij het een schuldenaar kan worden toegerekend dat hij een verbintenis uit de overeenkomst niet nakomt. In dat geval is er geen sprake van een overmachtssituatie.

Indien nakoming niet blijvend onmogelijk is, moet de schuldeiser de schuldenaar een termijn stellen voor nakoming door middel van een sommatiebrief (ook wel: ingebrekestelling of aanmaning). Komt de schuldenaar ook na deze termijn de verbintenis niet na, dan raakt hij in verzuim. In dat geval kan de schuldeiser aanspraak maken op schadevergoeding.

Een schuldeiser hoeft geen sommatiebrief te versturen als nakoming blijvend onmogelijk is. Ook kan een sommatiebrief achterwege blijven als uit een houding van de schuldenaar blijkt dat hij toch niet zal nakomen.

 

 

Wetsartikel Art. 6:74 BW
Synoniemen Tekortkoming, wanprestatie