Tekortschieten

De situatie waarbij een schuldenaar een verbintenis uit de overeenkomst niet nakomt. Dit heet ook wel tekortkoming in de nakoming of wanprestatie. 

Als de tekortkoming in de nakoming de schuldenaar kan worden toegerekend, kan de schuldeiser hem succesvol aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Vereist is wel dat nakoming niet blijvend onmogelijk is. Is dit wel het geval, dan treedt direct verzuim in. In het andere geval zal de schuldenaar de schuldeiser eerst in gebreke moeten stellen. Dit kan door middel van een sommatiebrief (ook wel: ingebrekestelling of aanmaning).

 

Wetsartikel Art. 6:74 BW
Synoniemen Wanprestatie, tekortkoming in de nakoming