Nakoming

Partijen die een overeenkomst hebben gesloten, zijn bevoegd daarvan nakoming te vorderen van de andere partij. Als de afgesproken prestatie uit de overeenkomst wordt voldaan, is er sprake van nakoming. Als daarentegen de partij niet, niet binnen de gestelde termijn of onbehoorlijk nakomt, zal er in de regel sprake zijn van wanprestatie (ook wel: tekortkoming in de nakoming). Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, waarbij het de wederpartij kan worden verweten dat hij is tekortgeschoten in de nakoming, kan de andere partij schadevergoeding vorderen. In sommige gevallen kan de partij ook overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Wetsartikel
Synoniemen