Nakoming

Partijen die een overeenkomst hebben gesloten, zijn bevoegd daarvan nakoming te vorderen van de andere partij.

Als de afgesproken prestatie uit de overeenkomst wordt voldaan, is er sprake van nakoming. Als daarentegen de partij niet, niet binnen de gestelde termijn of onbehoorlijk nakomt, is  er sprake van een wanprestatie (ook wel: tekortkoming in de nakoming). Door middel van een sommatiebrief (ook wel: ingebrekestelling) kan de schuldeiser de schuldenaar aangeven dat hij zich het recht op nakoming voorbehoudt.

Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming - waarbij het de wederpartij kan worden verweten dat hij is tekortgeschoten in de nakoming - kan de andere partij schadevergoeding vorderen. Als voldaan is aan de voorwaarden, kan de partij ook overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Wetsartikel
Synoniemen