Sommatiebrief

Een sommatiebrief  (ook wel: aanmaning of ingebrekestelling) is een schriftelijke aanzegging van de schuldeiser aan de schuldenaar waarin wordt gewezen op het feit dat de schuldenaar in gebreke is met de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst. In de brief wordt de schuldenaar alsnog een termijn voor de nakoming gesteld, bij gebreke waarvan hij bij afloop van deze termijn in verzuim is.

Een schuldeiser dient alleen een sommatiebrief te sturen aan de schuldenaar indien de schuldenaar reeds tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en nakoming niet blijvend onmogelijk is. Is nakoming wel blijvend onmogelijk, dan treedt het verzuim direct in. In dat geval heeft de schuldeiser direct recht op schadevergoeding en ontbinding; e.e.a. wel voor zover de tekortkoming in de nakoming de schuldenaar kan worden toegerekend.

De schuldeiser is tevens niet verplicht de schuldenaar een sommatiebrief te doen toekomen indien uit de houding van de schuldenaar blijkt dat hij niet zal nakomen. In dat geval kan de schuldeiser volstaan met een schriftelijke mededeling, inhoudende dat de schuldenaar voor de tekortkoming in de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Wetsartikel
Synoniemen Ingebrekestelling, aanmaning