Tekortkoming in de nakoming

Tekortkoming in de nakoming (ook wel: wanprestatie) houdt in dat een wederpartij een afspraak uit de overeenkomst niet, of niet behoorlijk is nagekomen.

Als de wederpartij toerekenbaar een afspraak niet is nagekomen, is hij daarvoor schadevergoedingsplichtig. Daarnaast heeft de partij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van een geringe tekortkoming.

Wetsartikel
Synoniemen Wanprestatie