Grijze lijst (mv: Grijze lijst)

De grijze lijst is een limitatieve set bepalingen in de algemene voorwaarden waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn. Als een beding in de algemene voorwaarden voorkomt op de grijze lijst, kan de wederpartij een beroep doen op het feit dat deze bepaling, gelet op de omstandigheden, onredelijk bezwarend is. Hij kan het beding dan buitengerechtelijk vernietigen. Het beding in de algemene voorwaarden heeft dan geen werking meer.

Een voorbeeld van een beding dat wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn, is een beding dat de gebruiker een onduidelijke of ongebruikelijk lange termijn geeft voor de nakoming. Er wordt bijvoorbeeld een telefoonabonnement afgesloten, waarbij in de algemene voorwaarden een beding staat opgenomen waaruit blijkt dat de telefoon pas over een jaar geleverd zal worden.

Een ander voorbeeld is het beperken van de eigen aansprakelijkheid. In de algemene voorwaarden wordt een beding, waarin staat opgenomen dat bepaalde soort schadevergoeding is beperkt of uitgesloten, vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

Naast de grijze lijst is er ook een zwarte lijst. In tegenstelling tot de grijze lijst, is bij een bepaling dat op deze lijst voorkomt geen tegenbewijs mogelijk.

Wetsartikel art. 6:237 BW
Synoniemen