Buitengerechtelijke vernietiging

Buitengerechtelijke vernietiging is de bevoegdheid om een rechtshandeling buiten rechte ongedaan te maken. Hiervan is sprake indien een partij een beroep kan doen op een vernietigingsgrond, bijvoorbeeld in geval van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. In sommige gevallen kan vernietiging alleen plaatsvinden indien alle partijen zich daarin berusten, bijvoorbeeld bij de vernietiging van een overeenkomst inzake de koop van een registergoed.

De partij die een beroep doet op buitengerechtelijke vernietiging kan zulks doen door een verklaring aan degene die partij is bij de overeenkomst.

 

Wetsartikel Art. 3:52 BW
Synoniemen Vernietiging