Zwarte lijst (mv: Zwarte lijst)

De zwarte lijst is een limitatieve set bepalingen die onredelijk bezwarend zijn. Als een beding in de algemene voorwaarden voorkomt in deze lijst, wordt het beding per definitie vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Bepalingen die staan opgesomd in de grijze lijst worden daarentegen vermoed onredelijk bezwarend te zijn: de bepalingen kunnen onredelijk bezwarend zijn, tenzij wordt aangetoond dat de bepalingen, gelet op de omstandigheden van het geval, geoorloofd zijn.

Als een beding in de algemene voorwaarden voorkomt in de zwarte lijst, wordt deze per definitie aangemerkt als onredelijk bezwarend. In dat geval kan de wederpartij het beding vernietigen en heeft het geen werking meer.

Een voorbeeld van een beding uit de zwarte lijst: een beding waarin een wettelijke verval- of verjaringstermijn, wordt verkort naar één jaar. Of een beding waarin staat opgenomen dat de wederpartij in het geheel geen recht op nakoming kan vorderen. Denk in dit laatste geval aan de situatie waarin een koopovereenkomst wordt gesloten, maar de wederpartij niet kan vorderen dat het gekochte goed ook daadwerkelijk geleverd wordt.

 

Wetsartikel art. 6:236 BW
Synoniemen