Algemene voorwaarden (mv: Algemene voorwaarden)

Algemene voorwaarden zijn een set regels die van toepassing kunnen worden verklaard op een overeenkomst.

Een beding in de algemene voorwaarden heeft  alleen werking, als de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Ook moeten partijen in de overeenkomst hebben afgesproken dat de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

De wederpartij heeft in de regel een 'redelijke mogelijkheid' gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, als deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan hem ter hand zijn gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is (zulks doet zich bijvoorbeeld voor bij het doen van boodschappen bij de supermarkt), dan is ook voldoende dat de partij een kennisgeving heeft gedaan dat de algemene voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij de KvK.

Een beding uit de algemene voorwaarden is vernietigbaar als deze voorkomt op de grijze lijst of indien deze voorkomt op de zwarte lijst. Een voorbeeld hiervan is een exoneratieclausule, als daarmee ook aansprakelijkheid voor opzettelijke schade of bewuste roekeloosheid wordt beperkt. In dat geval kan de partij mogelijk de vernietigbaarheid van dit beding inroepen.

Wetsartikel art. 6:231 BW
Synoniemen