Uitvoerbaar bij voorraad

De term uitvoerbaar bij voorraad ziet op de situatie dat eventuele rechtsmiddelen de tenuitvoerlegging van een vonnis niet opschorten. Dit in verband met de termijn voor het instellen van hoger beroep of cassatie. Ingeval een vonnis wordt verkregen van de rechter in eerste aanleg of hoger beroep, kan de eiser gedwongen worden te betalen, zelfs indien hij een rechtsmiddel zou instellen. Als de eisende partij een vonnis verkrijgt die uitvoerbaar bij voorraad is, zal hij niet hoeven te wachten tot op de procedure is beslist nadat de partij een rechtsmiddel heeft ingesteld.

Een uitvoerbaarverklaring bij voorraad heeft als nadeel dat de gedaagde partij alsnog een recht op teruggave van het betaalde bedrag heeft indien zij in hoger beroep of cassatie in het gelijk wordt gesteld. Dit is een vordering die de eiser in hoger beroep (ofwel gedaagde in eerste aanleg) echter expliciet zal moeten vragen.

Indien een partij de executie van een uitvoerbaarverklaring bij voorraad wil schorsen, zal hij een schorsingsincident of een executiegeschil aanhangig dienen te maken.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 233 Rv
Synoniemen UItvoerbaarheid bij voorraad