Cassatie (mv: Cassatie)

In cassatie gaan betekent dat een partij beroep aantekent bij het hoogste rechtsprekend orgaan. In Nederland is dit de Hoge Raad. De Hoge Raad beoordeelt de zaak, in tegenstelling tot de rechtbank in eerste aanleg en het Gerechtshof, niet opnieuw. Zij toetst slechts of de rechters het recht, conform de Nederlandse wet en rechtspraak, juist hebben toegepast. De Hoge Raad is dus geen feitenrechter. Indien de Hoge Raad tot de conclusie komt dat de lagere rechter inderdaad het recht niet juist heeft toegepast, zal zij deze uitspraak vernietigen. In een aantal gevallen zal de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg worden bevestigd, voor zover deze juist is.

De Hoge Raad kijkt concreet of de wet overige rechtsregels door de betreffende rechter goed zijn toegepast. Ook is van belang dat uitspraken goed zijn gemotiveerd: indien dit niet het geval is, kan een uitspraak op deze grond ook worden vernietigd. De rechter dient deugdelijk te onderbouwen hoe hij tot zijn oordeel is gekomen.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 440 Sv; art. 402 Rv
Synoniemen