Bestuursorgaan

Een bestuursorgaan is een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld (een a-orgaan) of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed (art. 1:1 Awb). Voorbeelden van bestuursorganen zijn het college van burgemeester en wethouders, de Rijksoverheid, de Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, Waterschappen en de Commissaris van de Koningin.

Niet alle overheidsinstellingen zijn bestuursorganen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De wetgevende macht, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn voorbeelden van overheidsinstellingen die geen bestuursorganen zijn. Het gevolg hiervan is dat de regelgeving uit de Algemene wet bestuursrecht niet op deze instellingen van toepassing is.

Categorie Bestuursrecht
Wetsartikel Art. 1:1 Awb
Synoniemen