Rechtspersoon

Volgens de Nederlandse wet is een rechtspersoon is, net als een natuurlijk persoon, in het maatschappelijk verkeer een rechtssubject. Een rechtspersoon kan zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen en (via een gevolmachtigde) rechtshandelingen verrichten.

Veelvoorkomende rechtspersonen zijn onder meer:

  1. Publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder onder meer de staat, de provincies en de gemeenten ;
  2. Kerkgenootschappen;
  3. Privaatrechtelijke personen zoals de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap en verenigingen.

Omdat een rechtspersoon niet bijvoorbeeld zelf een overeenkomst kan sluiten, zijn meestal een of meer bestuursleden (of daartoe gevolmachtigden) bevoegd tot het aangaan van een rechtsbetrekking. Welke bestuurder waartoe bevoegd is, kan blijken uit de KvK-gegevens.

Wetsartikel Art. 2:1, 2:2, 2:3 BW.
Synoniemen